Mercedes-Benz GLA: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie i zamykanie –> Przestrzeń ładunkowa –> Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Podczas automatycznego zamykania klapy tylnej może dojść do zakleszczenia kończyn. Poza tym w obszarze zamykania mogą się znajdować lub w czasie zamykania mogą się przedostać osoby, np. dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

W trakcie zamykania upewnić się, że nikt nie znajduje się w obszarze zamykania.

W celu zatrzymania zamykania można wykorzystać następujące możliwości:
 • Nacisnąć przycisk
  na kluczyku.
 • Pociągnąć lub nacisnąć przycisk zdalnej obsługi na drzwiach kierowcy.
 • Nacisnąć przycisk zamykania lub przycisk STOP na klapie tylnej.
 • Pociągnąć za uchwyt w klapie tylnej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Silniki spalinowe emitują trujące gazy, np. tlenek węgla. W przypadku otwartej klapy tylnej podczas pracy silnika, zwłaszcza podczas jazdy, spaliny mogą dostawać się do wnętrza pojazdu. Istnieje niebezpieczeństwo zatrucia!

Przed otwarciem klapy tylnej należy zawsze wyłączyć silnik. Nigdy nie należy jeździć z otwartą klapą tylną.


OSTRZEŻENIE

W przypadku niezabezpieczenia lub niewystarczającego zabezpieczenia przedmiotów, bagażu lub ładunku może dojść do ich przesuwania się, przewrócenia lub rozrzucenia, co może być przyczyną obrażeń pasażerów. Istnieje ryzyko obrażeń, w szczególności podczas manewrów hamowania lub gwałtownej zmiany kierunku jazdy!

Przedmioty należy zawsze umieszczać w taki sposób, aby nie mogły się przemieszczać. Przed rozpoczęciem jazdy należy zabezpieczyć przedmioty, bagaż lub ładunek przed przemieszczaniem się lub przewróceniem.


Wskazówka

Przy otwieraniu klapa bagażnika odchyla się do tyłu i do góry. Dlatego należy upewnić się, czy nad i za klapą bagażnika jest wystarczająco dużo miejsca.


Informacje o wysokości klapy tylnej przy otwieraniu znajdują się w rozdziale "Dane techniczne".

Bagaż lub ładunek należy zasadniczo umieszczać w przestrzeni ładunkowej. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących rozmieszczania bagażu.

Nie zostawiać kluczyka w przestrzeni ładunkowej. W przeciwnym razie można zablokować sobie dostęp do wnętrza pojazdu.

Klapę tylną można
 • ręcznie otwierać i zamykać z zewnątrz
 • Pojazdy z klapą tylną EASY-PACK: automatycznie otwierać i zamykać z zewnątrz
 • Pojazdy z klapą tylną EASY-PACK: automatycznie otwierać i zamykać od wewnątrz
 • Pojazdy z klapą tylną EASY-PACK oraz z funkcją KEYLESS-GO lub KEYLESS-GO Start: zamykać przyciskiem zdalnej obsługi na kluczyku
 • odblokowywać awaryjnie od wewnątrz.

  Rozpoznawanie przeszkód z funkcją rewersowania pokrywy tylnej

  W pojazdach z klapą tylną EASY-PACK klapa tylna jest wyposażona w funkcję automatycznego rozpoznawania przeszkód z funkcją rewersowania. J ...

  Categorie