Mercedes-Benz GLA: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Jazda i parkowanie –> Tankowanie –> Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Paliwa są wysoce łatwopalne. Niewłaściwe obchodzenie się z nimi grozi pożarem lub eksplozją!

Należy bezwzględnie unikać ognia, otwartych płomieni, palenia oraz powstawania iskier. Przed tankowaniem wyłączyć zapłon i ewentualne ogrzewanie postojowe.


OSTRZEŻENIE

Paliwa są trujące i szkodliwe dla zdrowia. Istnieje ryzyko obrażeń!

Należy bezwzględnie unikać kontaktu paliwa ze skórą, oczami i odzieżą oraz wykluczyć możliwość przypadkowego połknięcia.

Nie należy wdychać oparów paliwa. Należy chronić dzieci przed dostępem do paliw.

Należy pamiętać, że drzwi i okna muszą być podczas tankowania zamknięte.

W przypadku kontaktu z paliwem należy przestrzegać następujących zasad:
  • Natychmiast spłukać paliwo ze skóry wodą z mydłem.
  • W razie kontaktu paliwa z oczami natychmiast przemyć je dużą ilością czystej wody. Niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.
  • W razie połknięcia paliwa niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej. Nie należy wywoływać wymiotów.
  • Odzież zabrudzoną paliwem natychmiast zmienić.

OSTRZEŻENIE

Wyładowania elektrostatyczne mogą doprowadzić do powstania iskier i zapłonu oparów paliwa. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!

Przed otwarciem korka wlewu paliwa lub chwyceniem pistoletu dystrybutora należy dotknąć metalowego nadwozia pojazdu. W ten sposób zostaną zredukowane ewentualne ładunki elektrostatyczne.

Podczas tankowania nie wsiadać ponownie do pojazdu. Może dojść ponownie do naładowania elektrostatycznego.

OSTRZEŻENIE

Pojazd z silnikiem wysokoprężnym:

W przypadku zmieszania oleju napędowego z benzyną temperatura zapłonu mieszanki paliwa jest niższa niż w przypadku czystego oleju napędowego. Przy pracującym silniku elementy układu wydechowego mogą się w sposób niezauważalny przegrzać. Istnieje zagrożenie pożarem!

Nigdy nie tankować benzyny. Do oleju napędowego nie należy nigdy dodawać benzyny.  

Wskazówka

Pojazdu wyposażonego w silnik benzynowy nie wolno tankować olejem napędowym. Po omyłkowym zatankowaniu niewłaściwego paliwa nie należy włączać zapłonu, w przeciwnym razie paliwo zostanie wpompowane do układu paliwowego. Nawet niewielka ilość niewłaściwego paliwa może powodować uszkodzenie układu paliwowego i silnika. W takiej sytuacji należy powiadomić fachowy serwis i zlecić całkowite opróżnienie układu paliwowego.

Pojazdu wyposażonego w silnik wysokoprężny nie wolno tankować benzyną. Po omyłkowym zatankowaniu niewłaściwego paliwa nie należy włączać zapłonu, w przeciwnym razie paliwo zostanie wpompowane do układu paliwowego. Nawet niewielka ilość niewłaściwego paliwa może powodować uszkodzenie układu paliwowego i silnika. Koszty naprawy są wysokie. W takiej sytuacji należy powiadomić fachowy serwis i zlecić całkowite opróżnienie układu paliwowego.

W przypadku przelania zbiornika paliwa może dojść do uszkodzenia układu paliwowego.

Należy uważać, aby nie doszło do rozlania paliwa na polakierowane powierzchnie. W przeciwnym raziem może dojść do uszkodzenia powłoki lakierniczej.

Przy dolewaniu paliwa z kanistra stosować filtr. W przeciwnym razie cząstki brudu z kanistra mogą doprowadzić do niedrożności przewodów paliwowych i/lub układu wtrysku paliwa.


Podczas tankowania nie należy wsiadać do pojazdu. Mogłoby wówczas dojść do ponownego naładowania elektrostatycznego.

W przypadku napełniania zbiornika paliwa może dojść do wytrysku paliwa podczas usuwania pistoletu do napełniania.

Dalsze informacje na temat paliwa oraz jakości paliwa.

    Tankowanie

    Informacje ogólne Należy przestrzegać ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli pojazd jest odblokowywany lub blok ...

    Categorie