Mercedes-Benz GLA: Ogrzewanie postojowe

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojazdu mogą się przedostać trujące spaliny, w szczególności tlenek węgla. Tak dzieje się np. w zamkniętych połączeniach, lub jeśli pojazd utknął w śniegu. Istnieje zagrożenie życia!

W zamkniętych pomieszczeniach, np. w garażach, bez odsysania należy wyłączać ogrzewanie postojowe. Jeśli pojazd utknął w śniegu i ogrzewanie postojowe musi działać, należy usunąć śnieg z obszaru końcówki rury wydechowej i wokół pojazdu. Po stronie pojazdu osłoniętej od wiatru otworzyć szybę, aby zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza.


OSTRZEŻENIE

Podczas działania ogrzewania postojowego elementy pojazdu, np. układu wydechowego ogrzewania postojowego, mogą się silnie nagrzać.

Materiały palne, np. liście, trawa lub gałęzie, mogą się zapalić w przypadku kontaktu z

 • gorącymi częściami układu wydechowego ogrzewania postojowego
 • samymi spalinami
Istnieje ryzyko pożaru!

Należy upewnić się, że podczas działania ogrzewania postojowego

 • gorące części pojazdu nie mają kontaktu z materiałami palnymi.
 • spaliny wydostają się bez przeszkód z rury wydechowej ogrzewania postojowego.
 • spaliny nie mają kontaktu z materiałami palnymi.

Ogrzewanie postojowe oraz wylot spalin znajdują się przed prawym kołem przednim.

Wskazówka

Korzystanie z ogrzewania postojowego/wentylacji postojowej powoduje obciążenie akumulatora rozruchowego. W związku z tym po dwukrotnym korzystaniu z ogrzewania lub wentylacji należy przejechać pojazdem dłuższy odcinek drogi.


Ogrzewanie postojowe należy włączać co najmniej raz w miesiącu na ok. dziesięć minut.

Funkcja preselekcji ogrzewania postojowego w zależności od temperatury zewnętrznej oblicza moment włączenia, aby pojazd był nagrzany w momencie odjazdu. Po osiągnięciu czasu odjazdu ogrzewanie postojowe działa jeszcze przez pięć minut, a następnie wyłącza się.

Ogrzewanie postojowe ogrzewa powietrze we wnętrzu pojazdu do ustawionej temperatury. Jest ono niezależne od ciepła oddawanego przez silnik. Ogrzewanie postojowe jest zasilane bezpośrednio paliwem ze zbiornika pojazdu. Toteż zbiornik paliwa musi być napełniony co najmniej w ,
przeciwnym razie ogrzewanie postojowe nie zostanie uruchomione.

Działanie ogrzewania postojowego jest automatycznie dostosowywane do zmian temperatury zewnętrznej, Z tego powodu może się zdarzyć, że ogrzewanie postojowe zostanie przełączone z trybu wentylacji na tryb grzania i odwrotnie.

Ogrzewanie postojowe wyłącza się w momencie wyłączenia silnika. Wentylacja postojowa wyłącza się już podczas przekręcania kluczyka w położenie .

Ogrzewanie postojowe wyłącza się automatycznie po upływie 50 minut.

Wentylacja postojowa nie schładza wnętrza pojazdu poniżej temperatury panującej na zewnątrz.

Przed włączeniem

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

- Ustawić żądaną temperaturę.

Ogrzewanie postojowe lub wentylacja postojowa może być włączana również w przypadku klimatyzacji sterowanej ręcznie. Jednak optymalny klimat wewnątrz pojazdu osiąga się przy włączonym trybie automatycznym. Ustawić temperaturę na 22 .

Ogrzewanie postojowe lub wentylację postojową można włączać albo przyciskiem na konsoli środkowej albo za pomocą pilota.

Poprzez komputer pokładowy można ustawić trzy czasy odjazdu i zaprogramować jeden z nich jako aktywny.    

Włączanie lub wyłączanie ogrzewania postojowego/wentylacji postojowej przyciskiem na konsoli środkowej

Wskazówki ogólne

Wskazówki ogólne

Kolory lampek kontrolnych w przycisku 
mają następujące znaczenie:

 • niebieski: wentylacja postojowa jest włączona
 • czerwony: ogrzewanie postojowe jest włączone
 • żółty: zaprogramowano czas odjazdu

Włączanie i wyłączanie ogrzewania postojowego lub wentylacji postojowej

- Nacisnąć przycisk .
 • Niebieska lub czerwona lampka kontrolna w przycisku
  włącza się lub wyłącza.

  Włączanie lub wyłączanie ogrzewania postojowego/wentylacji postojowej pilotem zdalnej obsługi

  Wskazówki ogólne

  Na wyposażeniu pojazdu znajduje się jeden pilot. Można jednak używać również dwóch innych pilotów. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do fachowego serwisu.

  Pilot ogrzewania postojowego należy przechowywać w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego włączenia ogrzewania postojowego. Pamiętać, że pilot ogrzewania postojowego powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  Zasięg pilota wynosi ok. 300 metrów. Zasięg może być mniejszy na skutek:
  • zakłóceń radiowych
  • występowania znacznych przeszkód między pilotem a pojazdem
  • niekorzystnego położenia pilota w stosunku do pojazdu
  • nadawania sygnału z zamkniętego pomieszczenia
  W przypadku słabej baterii w pilocie na wyświetlaczu z lewej strony pojawia się symbol pustej baterii. Wymienić baterię w pilocie, przestrzegając podczas wymiany baterii ważnych zasad bezpieczeństwa.  

  Włączanie i wyłączanie ogrzewania postojowego lub wentylacji postojowej

  Włączanie i wyłączanie ogrzewania postojowego lub wentylacji postojowej

  Pilot zdalnej obsługi


  Wyświetlacz


  Włączanie ogrzewania postojowego lub wentylacji postojowej
    Sprawdzanie statusu


  Ustawianie czasu odjazdu


  Wyłączanie ogrzewania postojowego lub wentylacji postojowej


  Ustawianie czasu odjazdu

  - Włączanie: Nacisnąć dłużej przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się ON.

  - Wyłączanie: Nacisnąć dłużej przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF.

  Sprawdzanie statusu ogrzewania postojowego lub wentylacji postojowej

  - Nacisnąć krótko przycisk .

  Na wyświetlaczu mogą pojawiać się następujące wskazania:

  Wskazanie Znaczenie

  Wyłączenie ogrzewania postojowego lub wentylacji postojowej.

  Wentylacja postojowa jest włączona. Cyfra na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania wentylacji postojowej (w minutach).

  Ogrzewanie postojowe jest włączone. Cyfra na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania ogrzewania postojowego (w minutach).

  Wybrano czas odjazdu. Zegar na wyświetlaczu pokazuje czas odjazdu.

  Wybrano czas odjazdu. Wentylacja postojowa jest aktualnie włączona. Cyfra na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania wentylacji postojowej (w minutach). Jeśli po upływie tego czasu pojazd nie zostanie uruchomiony, czas pracy wydłuża się o pięć minut.

  Wybrano czas odjazdu. Ogrzewanie postojowe jest aktualnie włączone. Cyfra na wyświetlaczu informuje o pozostałym czasie działania ogrzewania postojowego (w minutach). Jeśli po upływie tego czasu pojazd nie zostanie uruchomiony, czas pracy wydłuża się o pięć minut.

  Jeśli podczas rozruchu silnik nie osiągnął swojej temperatury pracy, czas pracy ogrzewania postojowego wydłuża się. Ogrzewanie postojowe pracuje wtedy dalej, aż temperatura pracy zostanie osiągnięta. W takim przypadku na wyświetlaczu pilota pojawia się symbol 
  oraz jako czas pracy zero minut.   

  Ustawianie czasu odjazdu

  Przed ustawieniem czasu odjazdu upewnić się, że zegar w pojeździe jest prawidłowo ustawiony (patrz cyfrowa instrukcja obsługi). W przeciwnym razie ogrzewanie postojowe włączy się w nieprawidłowym czasie i ewentualnie w nieodpowiednim miejscu. Podczas ustawiania czasu odjazdu należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

  - Nacisnąć krótko przycisk .

  - Naciskać przycisk
  lub ,
  aż na wyświetlaczu pojawi się wartość czasu, która ma zostać zmieniona.

  - Równocześnie nacisnąć przyciski 
  i .

 • Symbol
  na wyświetlaczu pilota miga.

  - Za pomocą przycisku 
  lub
  ustawić żądany czas odjazdu.

  Info 

  Im dłużej naciskane są przyciski
  lub ,
  tym szybciej zmienia się wyświetlany czas.
   

  - Równocześnie nacisnąć przyciski 
  i .

 • Nowy czas odjazdu zostaje wprowadzony do pamięci.

  Włączanie ustawionego czasu odjazdu

  - Nacisnąć krótko przycisk .

  - Naciskać przycisk 
  lub ,
  aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas odjazdu.

  - Nacisnąć przycisk .
 • Na wyświetlaczu pojawia się symbol ,
  czas odjazdu oraz w zależności od wybranego czasu odjazdu litera A, B lub C.

  Wyłączanie ustawionego czasu odjazdu

  - Nacisnąć krótko przycisk .
 • Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie statusu ogrzewania postojowego.

  - Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy zapisany w pamięci czas odjazdu.

  - Nacisnąć przycisk .

 • Na wyświetlaczu pilota pojawia się OFF.

  Wymiana baterii w pilocie zdalnej obsługi

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE

  Baterie zawierają trujące i żrące substancje. Połknięcie baterii może doprowadzić do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Istnieje zagrożenie życia!

  Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia baterii niezwłocznie udać się do lekarza.


  Ochrona środowiska


  Baterie zawierają substancje trujące i żrące. Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi. Należy je składować oddzielnie i przekazać do ekologicznej utylizacji.

  Baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Rozładowane baterie należy przekazać fachowemu serwisowi lub oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

  Wymiana baterii

  Wymiana baterii

  Do wymiany konieczna jest bateria litowa typu CR2450.

  - Za pomocą ostrego przedmiotu nacisnąć na wycięcie .

  - Przesunąć osłonę baterii 
  w kierunku strzałki do tyłu.

  - Włożyć nową baterię ,
  skierowaną napisem do góry.

  - Przesunąć osłonę baterii 
  przeciwnie do strzałki, aż do zablokowania.

  Problemy z ogrzewaniem postojowym/wentylacją postojową

  Problem Możliwe przyczyny/skutki i ► rozwiązania
  FAIL
  Zakłócenie sygnału między pilotem a pojazdem.

  - Zmienić położenie pilota w stosunku do pojazdu, ewentualnie podejść bliżej.

  - Ponowić próbę włączenia lub wyłączenia ogrzewania postojowego/ wentylacji postojowej pilotem.

  FAIL Ogrzewania postojowego nie można włączyć lub wyłączyło się podczas pracy.

  Akumulator rozruchowy nie jest wystarczająco naładowany.

  - Naładować akumulator rozruchowy.

  - Ponowić próbę włączenia ogrzewania postojowego/ wentylacji postojowej pilotem.

  Ogrzewania postojowego nie można włączyć lub wyłączyło się podczas pracy.

  Zbiornik paliwa nie jest napełniony do poziomu rezerwy.

  - Zatankować na najbliższej stacji paliw.

  - Ponowić próbę włączenia ogrzewania postojowego pilotem.

  Ogrzewania postojowego/ wentylacji postojowej nie można włączyć lub doszło do wyłączenia podczas pracy.

  Ogrzewanie postojowe/ wentylacja postojowa jest uszkodzone/-a.

  - Zlecić kontrolę ogrzewania postojowego/ wentylacji postojowej w fachowym serwisie.

   Włączanie lub wyłączanie ogrzewania ciepłem resztkowym

   Wskazówki ogólne Funkcja "ciepło resztkowe" jest dostępna tylko w układzie automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC. Po wyłączeniu s ...

   Dysze nawiewu

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEZ dysz wentylacyjnych może się wydobywać bardzo gorące lub bardzo ...

  • Categorie