Honda CR-V: Samodzielne wezwanie pomocy

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Cechy –> Połączenie alarmowe (eCall) –> Samodzielne wezwanie pomocy

Samodzielne wezwanie pomocy


Jeśli konieczne jest wezwanie pomocy, można nawiązać połączenie ręcznie: Nacisnąć przycisk SOS i przytrzymać go przez co najmniej 0,5 sekundy.

Aby anulować połączenie, należy nacisnąć przycisk anulowania połączenia ratunkowego SOS przez ponad 0,5 s, przed upływem 5 sekund od naciśnięcia przycisku SOS.

Przycisk SOS zabezpieczony osłoną. Aby z niego skorzystać, zdjąć osłonę.

Przy wywołaniu numeru alarmowego głośniki pojazdu są wyłączane, tak aby można było usłyszeć operatora.

NIE NACISKAĆ przycisku podczas jazdy. W razie potrzeby skontaktowania się z operatorem zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i nawiązać połączenie.

Jeżeli system eCall na początku nie mógł się połączyć z dyspozytorem CRP, będzie próbować ponownie aż do nawiązania połączenia. Jeśli jednak od czasu pierwszej próby połączenia upłynęły 2 minuty, system nie będzie więcej próbował nawiązać połączenia.

Przycisk anulowania SOS nie przerywa rozmowy, gdy połączenie z operatorem zostało już nawiązane.


Poufność danych

Zainstalowany w pojeździe układ eCall do połączeń z numerem 112 ma następujące zadania:

 • Zabezpiecza dane zawarte w pamięci układu przed dostępem z zewnątrz, zanim układ eCall zostanie aktywowany.
 • Podczas normalnej pracy nie może być wyśledzony.
 • Dane zapisywane w pamięci wewnętrznej układu są automatycznie i na bieżąco usuwane.

Aby system mógł działać prawidłowo, dane dotyczące lokalizacji pojazdu w wewnętrznej pamięci układu jest stale nadpisywane, tak aby zachować trzy ostatnie lokalizacje pojazdu.

Rejestr danych aktywności pokładowego układu eCall do połączeń z numerem 112 jest utrzymywany przez czas nie dłuższy, niż to niezbędne do obsługi połączenia alarmowego eCall i w żadnym przypadku nie dłużej niż 13 godzin od chwili zainicjowania połączenia eCall.

Prawa właściciela

Podmiot danych (właściciel pojazdu) ma prawo dostępu do danych, które go dotyczą, i żądania ich sprostowania, usunięcia lub zablokowania, jeżeli ich przetwarzanie nie jest zgodne z przepisami dyrektywy 95/46/WE (zastąpionej przez dyrektywę 2016/679/WE).

Osoby trzecie, którym te dane zostały ujawnione, muszą zostać powiadomione o takim sprostowaniu, usunięciu lub zablokowaniu przeprowadzonym w zgodzie z dyrektywą, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego nakładu pracy.

Podmiotowi danych przysługuje prawo złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych, o ile uzna, że w wyniku przetwarzania jego danych osobowych jego prawa zostały naruszone.

Informacje serwisowe na temat systemu eCall firmy Honda: W razie jakichkolwiek pytań na temat systemu eCall należy skontaktować się z biurem odpowiednim dla kraju, w którym użytkownik się znajduje. Lista biur znajduje się w książce serwisowej.


  Automatyczne wezwanie pomocy

  Jeżeli pojazd brał udział w zderzeniu, dodatkowy układ bezpieczeństwa SRS spróbuje się połączyć z dyspozytorem centrum pow ...

  Jazda

  ...

  Categorie