Honda CR-V: Automatyczne wezwanie pomocy

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Cechy –> Połączenie alarmowe (eCall) –> Automatyczne wezwanie pomocy

Automatyczne wezwanie pomocy


Jeżeli pojazd brał udział w zderzeniu, dodatkowy układ bezpieczeństwa SRS spróbuje się połączyć z dyspozytorem centrum powiadamiania ratunkowego (CPR). Po ustanowieniu połączenia różnego rodzaju informacje na temat pojazdu są wysyłane do dyspozytora CPR, z którym użytkownik będzie mógł mówić. Do informacji tych należą:

 • Nr VIN
 • Typ pojazdu (osobowy lub dostawczy)
 • Rodzaj zmagazynowanej energii, którą wykorzystuje napęd pojazdu (benzyna/olej napędowy/CNG/LPG/elektryczność/wodór)
 • Trzy ostatnie lokalizacje pojazdu
 • Kierunek podróży
 • Tryb uruchamiania (automatyczny lub mechaniczny)
 • Sygnatura czasowa

Przy wywołaniu numeru alarmowego głośniki pojazdu są wyłączane, tak aby można było usłyszeć operatora.

Po włączeniu zapłonu lampka eCall zapala się na zielono na 1 sekundę, a następnie na czerwono na 1 sekundę.

Pojazd jest wyposażony w układ eCall do kontaktu z numerem 112.

Usługa eCall do kontaktu z numerem 112 jest publicznie dostępna i bezpłatna.

System eCall, automatycznie łączący się z numerem 112, jest aktywowany przy włączaniu zapłonu. W przypadku wystąpienia kolizji system określi siłę uderzenia na podstawie informacji zebranych od wbudowanych czujników i zależnie od tego, jak poważny był to wypadek, uruchomi wzywanie pomocy.

Zainstalowany w pojeździe układ eCall można także w razie potrzeby aktywować ręcznie.

Przetwarzanie danych osobowych przez zainstalowany w pojeździe układ eCall do kontaktu z numerem 112 musi być zgodne z zasadami ochrony danych osobowych przewidzianymi w dyrektywach 95/46/WE (zastąpionej przez dyrektywę 2016/679/WE) i 2002/58/ WE, a w szczególności uwzględniać konieczność ochrony istotnych interesów osób prywatnych zgodnie z art. 7(d) dyrektywy 95/46/WE (zastąpionej przez dyrektywę 2016/ 679/EC).

Przetwarzanie takich danych jest ściśle ograniczone do celów, do których przeznaczony jest europejski numer alarmowy 112.


Jeżeli system eCall działa prawidłowo, lampka zaświeci się na zielono.

 • Zielony: Układ eCall jest gotowy do pracy.
 • Miga na zielono: Układ eCall jest połączony i wykonuje połączenie eCall do operatora PSAP.
 • Powtarzające się krótkie mignięcia na czerwono: system eCall nie może się połączyć z operatorem. Lampka świeci w ten sposób przez 30 sekund, po czym zmienia kolor na zielony.

Jeśli w wyniku poważnej usterki układ eCall zostanie wyłączony, osoby zajmujące miejsca w pojeździe otrzymają następujące ostrzeżenie:

 • Czerwone lub wygaszone: Wystąpił problem z układem eCall. Jeżeli pomimo ponownego włączenia pojazdu lampka świeci na czerwono lub jest wygaszona, zlecić sprawdzenie układu ASO Honda.
 • Miganie na czerwono: poziom akumulatora awaryjnego jest zbyt niski. Gdy zasilanie jest włączone, trwa ładowanie akumulatora. Po naładowaniu akumulatora do określonego poziomu lampka eCall zapala się na zielono.

Odbiorcami danych przetwarzanych przez zamontowany w samochodzie układ eCall do połączeń z numerem 112 są odpowiednie publiczne punkty reagowania w sytuacjach zagrożenia, wyznaczone przez odpowiednie władze kraju, w którym się znajdują, odbierające informacje jako pierwsze oraz powiązane z jednolitym europejskim numerem alarmowym 112.

Samochód może NIE być w stanie połączyć się z operatorem PSAP, jeśli:

 • Akumulator 12 V i akumulator rezerwowy mają zbyt mało energii.
 • Pojazd znajduje się w obszarze bez odpowiedniego zasięgi sieci komórkowej.
 • Występuje problem z samym układem eCall lub jego urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak mikrofon lub głośniki.

Zapasowy akumulator został zaprojektowany do pracy przez co najmniej 3 lata; po tym czasie może wymagać wymiany.

Zapasowy akumulator nie jest dostępny w sprzedaży bezpośredniej. W celu wymiany skontaktować się z ASO Honda.


  Samodzielne wezwanie pomocy

  Jeśli konieczne jest wezwanie pomocy, można nawiązać połączenie ręcznie: Nacisnąć przycisk SOS i przytrzymać go przez co naj ...

  Categorie