Honda CR-V: Odtwarzanie z radia AM/FM

Odtwarzanie z radia AM/FM


Na wyświetlaczu pojawi się symbol STinformujący o transmisji FM stereo.

W zakresie fal AM nie można odbierać audycji stereofonicznych.

W pamięci przycisku programowania można zapisać 12 stacji AM i 12 stacji FM. Fale AM mają dwa rodzaje częstotliwości LW i MW, z których każda umożliwia zapisanie sześciu stacji. Każda z grup FM1 i FM2 umożliwia zapisanie sześciu stacji.

Przełączanie trybu audio Naciskać przyciski wyboru źródła audio na kierownicy.


System RDS

Tryb radia FM

Umożliwia dogodne zautomatyzowane operacje związane z wybraną stacją FM sprzężoną z systemem RDS.

■ Aby wyszukać stację z RDS z listy stacji

1. Nacisnąć podczas słuchania
stacji FM.

2. Obrócić , aby wybrać stację, a
następnie nacisnąć .


■ Aktualizuj listę

Umożliwia uaktualnienie listy dostępnych stacji w dowolnym czasie.

1. Nacisnąć podczas słuchania stacji FM.

2. Obrócić , aby wybrać Aktualizuj
listę, a następnie nacisnąć.


■ Radiowe komunikaty tekstowe

Wyświetla komunikaty tekstowe wybranej stacji radiowej RDS.

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Ustawianie,
a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Ustawienia
RDS, a następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać Radio tekst,
a następnie nacisnąć .


 • Wybrać ponownie opcję Radio tekst, aby ją wyłączyć.

Jeśli zostanie wybrana stacja FM obsługująca system RDS, jest on włączany automatycznie, a w miejsce częstotliwości pojawia się nazwa stacji. Jeśli jednak sygnał stacji jest słaby, na wyświetlaczu ponownie pojawia się częstotliwość zamiast nazwy stacji.

Włączenie i wyłączenie funkcji dostrajania alternatywnej częstotliwości (AF) powoduje włączanie i wyłączanie systemu RDS.

Naciśnięcie powoduje
włączanie i wyłączanie funkcji.


■ Alternatywna częstotliwość (AF) Automatycznie zmienia częstotliwość tego samego programu przy wjeżdżaniu do innych regionów.

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Ustawianie,
a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Ustawienia
RDS, a następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać AF, a
następnie nacisnąć .


 • Wybrać ponownie opcję AF, aby ją wyłączyć.

■ Program regionalny (REG) Utrzymuje częstotliwość programu regionalnego i nie dopuszcza do jej zmiany nawet jeśli sygnał staje się coraz słabszy.

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Ustawianie,
a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Ustawienia
RDS, a następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać REG, a
następnie nacisnąć .


 • Wybrać ponownie opcję REG, aby ją wyłączyć.

Z wyjątkiem trybu AM/FM/DAB

■ Program informacyjny (Wiadomości) Automatycznie dostraja do stacji radiowej nadającej wiadomości.

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Ustawianie,
a następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Ustawienia
RDS, a następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać News
(Informacje), a następnie nacisnąć .


 • Wybrać ponownie opcję News (Informacje), aby ją wyłączyć.

Jeśli system nie może znaleźć stacji na liście Listy stacji, pojawi się komunikat informujący o konieczności aktualizacji listy. Obrócić ,
aby wybrać Tak, a następnie nacisnąć
, aby
uaktualnić listę.


■ Przycisk komunikatów o ruchu drogowym (TA) Funkcja stanu gotowości TA umożliwia pozostanie systemu w stanie gotowości dla wyświetlenia komunikatów drogowych w każdym trybie. Ostatnio odbierana stacja musi być stacją nadającą komunikaty drogowe sprzężoną z systemem RDS.

Aby włączyć funkcję: Nacisnąć przycisk TA. Gdy rozpoczyna się komunikat drogowy na ostatnio odbieranej stacji, system automatycznie przełącza się na tryb FM. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat TA-INFO. Po zakończeniu wyświetlenia komunikatów drogowych system powraca do ostatniego wybranego trybu.

W przypadku zamiaru powrotu do ostatniego wybranego trybu podczas wyświetlenia komunikatów drogowych należy nacisnąć ponownie przycisk TA.

Aby anulować funkcję: Nacisnąć przycisk TA.

Po naciśnięciu przycisku TA na wyświetlaczu pojawia się symbol TA.

Wybór opcji Skanuj przy włączonej funkcji czuwania TA powoduje wyszukiwanie samych stacji TP.

Naciśnięcie przycisku TA przy włączonej funkcji wyświetlania komunikatów drogowych nie powoduje anulowania funkcji stanu gotowości TA.


Z wyjątkiem trybu AM/FM/DAB

■ Typ programu (PTY)/Funkcja przerywania wiadomości Umożliwia systemowi przerwanie nadawania wiadomości w dowolnym trybie. Ostatnio odbierana stacja musi być stacją zakodowaną na NEWS PTY.

Aby włączyć funkcję: Przed zmianą na inny tryb wybrać opcję Wiadomości z ustawień Ustawienia RDS i wyświetlić NEWS PTY. Gdy rozpoczyna się nadawanie wiadomości w ostatnio odbieranej stacji, system automatycznie przełącza się na tryb FM.

System powraca do ostatniego wybranego trybu w przypadku przełączenia na inny program lub osłabnięcia sygnału.

■ Alarm PTY Kod PTY ALARM jest używany w komunikatach nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe. Po otrzymaniu tego kodu na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALARM i system przerywa emisję dźwięku.

Lista stacji

Tryb AM (LW/MW)

Lista stacji o najmocniejszym sygnale w wybranym paśmie radiowym.

1. Nacisnąć podczas słuchania
stacji AM.

2. Obrócić , aby wybrać stację, a
następnie nacisnąć .


■ Aktualizuj listę Umożliwia uaktualnienie listy dostępnych stacji w dowolnym czasie.

1. Nacisnąć podczas słuchania
stacji AM.

2. Obrócić , aby wybrać Aktualizuj
listę, a następnie nacisnąć .


Jeśli system nie może znaleźć stacji na liście Listy stacji, pojawi się komunikat informujący o konieczności aktualizacji listy. Obrócić ,
aby wybrać Tak, a następnie nacisnąć
, aby
uaktualnić listę.


Skanowanie

Nacisnąć, aby przez 10 sekund posłuchać kolejno wszystkich stacji o silnym sygnale w wybranym paśmie radiowym.

1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

2. Obrócić , aby wybrać Scan,
następnie nacisnąć .


Aby wyłączyć skanowanie, naciśnij .


  Konfiguracja wyświetlacza

  Można zmienić jasność lub układ kolorystyczny ekranu Audio/Informacje. Zmiana jasności wyświetlacza 1. Nacisnąć przycisk MENU/CLO ...

  Odtwarzanie radia DAB (Digital Audio Broadcasting)

  Lista usług i lista zespołów ■ Znajdowanie stacji radia DAB na liście Service List (Lista usług) lub Ensemble List (Lista pakietów) ...

  Categorie