Honda CR-V: Menu HFT (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Cechy –> Zestaw głośnomówiący –> Menu HFT (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)

Aby korzystać z zestawu głośnomówiącego, wyłącznik zapłonu musi być ustawiony w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II).

Aby korzystać z systemu HFT, należy najpierw, gdy pojazd nie porusza się, skojarzyć telefon wyposażony w Bluetooth z systemem.

Podczas jazdy pewne funkcje są ograniczone. Podczas jazdy na ekranie pojawi się komunikat i działanie zostanie przerwane.


Menu HFT (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)


*1: Pojawia się, gdy telefon jest podłączony do zestawu głośnomówiącego.

Menu HFT (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)


*1: Pojawia się, gdy telefon jest podłączony do zestawu głośnomówiącego.

Menu HFT (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)


*1: Pojawia się, gdy telefon jest podłączony do zestawu głośnomówiącego.

Menu HFT (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)


TEL Setup

■ Aby zsynchronizować telefon komórkowy (gdy inny telefon został już zsynchronizowany)

TEL Setup


1. Nacisnąć przycisk lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Tak, a
następnie nacisnąć .


3. Nacisnąć , aby wybrać OK.


4. Sprawdzić, czy telefon jest w trybie wykrywania lub wyszukiwania.

 • Zestaw głośnomówiący automatycznie wyszukuje urządzenie Bluetooth.

5. Gdy telefon pojawi się na liście, należy go wybrać przez naciśnięcie .


 • Jeśli telefon nie pojawi się, wybrać opcję Nie znaleziono telefonu? i wyszukać urządzenia Bluetooth za pomocą telefonu. Z telefonu wybrać Honda HFT.

6. System wyświetla kod niezbędny do sparowania telefonu na ekranie Audio/ Informacje.

 • Potwierdzić, czy kod wyświetlany na ekranie zgadza się z kodem telefonu.

  Procedura może się nieznacznie różnić w zależności od telefonu.

7. Na ekranie wyświetli się informacja, jeśli telefon zostanie poprawnie zsynchronizowany.

Aby wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne poprzez system głośnomówiący, telefon z modułem Bluetooth należy skojarzyć z systemem HFT.

Wskazówki na temat parowania telefonu:

 • Nie można sparować telefonu, jeśli pojazd porusza się.
 • Można sparować do sześciu telefonów.
 • Bateria telefonu może szybciej się wyładować, gdy telefon jest skojarzony z systemem HFT.
 • Jeśli telefon nie jest gotowy do parowania lub nie zostanie znaleziony przez system w ciągu 30 sekund, system zakończy wykrywanie i przejdzie w stan oczekiwania.

Po sparowaniu telefonu zostanie on wyświetlony na ekranie z jedną lub dwiema ikonami po prawej stronie.

Znaczenie ikon jest następujące:

Można używać telefon z
zestawem głośnomówiącym.

Telefon jest kompatybilny
z systemem audio Bluetooth.


■ Aby skojarzyć telefon komórkowy (gdy inny telefon został już skojarzony z systemem)

TEL Setup


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Tak, a
następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Dodaj nowe
urządzenie, a następnie nacisnąć .


4. Nacisnąć , aby wybrać OK.


 • Wyświetlacz wyświetli listę dostępnych urządzeń.

5. Sprawdzić, czy telefon jest w trybie wykrywania lub wyszukiwania, a następnie nacisnąć .


 • Zestaw głośnomówiący automatycznie wyszukuje urządzenie Bluetooth.

6. Gdy telefon pojawi się na liście, należy go wybrać przez naciśnięcie .


 • Jeżeli telefon nie pojawi się, wybrać Nie znaleziono telefonu? i wyszukać urządzenia Bluetooth za pomocą telefonu. Z telefonu wybrać Honda HFT.

7. System wyświetla kod niezbędny do sparowania telefonu na ekranie Audio/ Informacje.

 • Potwierdzić, czy kod wyświetlany na ekranie zgadza się z kodem telefonu.

  Procedura może różnić się w zależności od telefonu.

■ Aby zmienić telefon, który jest aktualnie sparowany z systemem

TEL Setup


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Konfiguracja
telefonu, następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Konfiguracja
Bluetooth, następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać Podłącz telefon, następnie nacisnąć .


 • Na wyświetlaczu pojawi się lista urządzeń.

5. Obrócić , aby wybrać nazwę, a
następnie nacisnąć .


 • Zestaw głośnomówiący odłącza podłączony telefon i próbuje nawiązać połączenie z innym sparowanym telefonem.

■ Aby zmienić ustawienie kodu parowania

TEL Setup


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Konfiguracja
telefonu, następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Konfiguracja
Bluetooth, następnie nacisnąć .


4. Obrócić ,
aby wybrać Kod dostępu, a następnie nacisnąć .


5. Wpisać kod, następnie nacisnąć .


■ Aby usunąć sparowany telefon

TEL Setup


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Konfiguracja
telefonu, następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Konfiguracja
Bluetooth, następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać Usuń
urządzenie, następnie nacisnąć .


 • Na wyświetlaczu pojawi się lista urządzeń.

5. Obrócić , aby wybrać telefon
przeznaczony do usunięcia, następnie nacisnąć .


6. Na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający. Obrócić , aby wybrać
Tak, a następnie nacisnąć .


Dźwięk dzwonka

Dźwięk dzwonka można zmienić.

Dźwięk dzwonka


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Konfiguracja
telefonu, następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Dźwięk
dzwonka, a następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać Telefon
komórkowy lub Stały, a następnie nacisnąć .


Telefon komórkowy: W przypadku niektórych podłączonych telefonów dzwonek zapisany w ich pamięci jest emitowany przez głośniki pojazdu.

Stały: Głośniki emitują stały dźwięk dzwonka.


Informacja o identyfikatorze wywołującego

Przy połączeniu przychodzącym można wybrać informacje o osobie dzwoniącej, które mają być wyświetlone.

Informacja o identyfikatorze wywołującego


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Konfiguracja
telefonu, następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Informacja o
dzwoniącym, następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać żądany tryb,
a następnie nacisnąć .


Priorytet nazwy: Wyświetla się nazwa osoby dzwoniącej, jeśli jest zapisana w książce telefonicznej.

Priorytet numeru: Wyświetla się numer telefonu osoby dzwoniącej.


Aby wyczyścić system

Kody parowania, sparowane telefony, wszystkie numery szybkiego wybierania, dane historii połączeń i książki telefoniczne zostaną usunięte.

Aby wyczyścić system


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Konfiguracja
telefonu, następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Usuwanie
danych, następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać Tak, a
następnie nacisnąć .


5. Na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający. Obrócić , aby wybrać
Tak, a następnie nacisnąć .


6. Na ekranie wyświetli się komunikat informacyjny. Nacisnąć przycisk .


Automatyczny import listy kontaktów i historii połączeń telefonu komórkowego

Po skojarzeniu telefonu zawartość jego książki telefonicznej jest wraz z historią połączeń automatycznie importowana do zestawu głośnomówiącego.

Automatyczny import listy kontaktów i historii połączeń telefonu komórkowego


Po wybraniu osoby z listy w książce telefonicznej telefonu komórkowego można zobaczyć maksymalnie trzy ikony kategorii. Ikony wskazują typy numerów jakie są zapisane dla tej nazwy.

Automatyczny import listy kontaktów i historii połączeń telefonu komórkowego


Jeśli nazwie przypisane są cztery lub więcej numerów, zamiast ikon kategorii pojawia się widok ....

W niektórych telefonach może nie być możliwości importu ikon kategorii do zestawu głośnomówiącego.

Książka telefoniczna jest uaktualniana po każdym podłączeniu. Historia połączeń jest uaktualniana po każdym nawiązaniu lub odebraniu połączenia.


Szybkie wybieranie

W telefonie można zapisać maksymalnie 20 numerów szybkiego wybierania.

Szybkie wybieranie


Aby zapisać numer szybkiego wybierania:

1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Szybkie
wybieranie, następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Dodaj nowy,
następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać miejsce, z
którego będzie wybrany numer, a następnie nacisnąć .


Z Historii połączeń:

 • Wybrać numer z historii połączeń.

Z Książki telefonicznej:

 • Wybrać numer z zaimportowanej listy kontaktów sparowanego telefonu komórkowego.

Z Numer telefonu:

 • Wprowadzić ręcznie numer.

Po naciśnięciu dowolnego przycisku programowania pojawia się ekran Szybkie wybieranie.


■ Aby edytować numer szybkiego wybierania

Szybkie wybieranie


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Konfiguracja
telefonu, następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Szybkie
wybieranie, następnie nacisnąć .


4. Wybrać istniejący wpis szybkiego wybierania.

5. Obrócić , aby wybrać Zmień
szybkie wybieranie, następnie nacisnąć .


6. Wprowadzić nowy numer szybkiego wybierania, następnie nacisnąć .


■ Aby usunąć numer szybkiego wybierania

Szybkie wybieranie


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Konfiguracja
telefonu, następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Szybkie
wybieranie, następnie nacisnąć .


4. Wybrać istniejący wpis szybkiego wybierania.

5. Obrócić , aby wybrać Usuń szybkie
wybieranie, następnie nacisnąć .


 • Na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający. Obrócić , aby
  wybrać Tak, a następnie nacisnąć .

Wykonywanie połączeń

Połączenia można nawiązywać przez wprowadzenie numeru telefonu, użycie zaimportowanej książki telefonicznej, historii połączeń, wpisów szybkiego wybierania, bądź przez ponowne wybranie numeru.

Wykonywanie połączeń


Po nawiązaniu połączenia słychać w słuchawkach głos osoby odbierającej.


■ Aby nawiązać połączenie za pomocą zaimportowanej książki telefonicznej

Wykonywanie połączeń


Po skojarzeniu telefonu zawartość jego książki telefonicznej jest automatycznie importowana do zestawu głośnomówiącego.

1. Nacisnąć przycisk lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Phonebook
(Książka telefoniczna), a następnie nacisnąć .


3. Książka telefoniczna jest zapisywana alfabetycznie. Obrócić , aby wybrać
inicjał, a następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać nazwę, a
następnie nacisnąć .


5. Obrócić , aby wybrać numer, a
następnie nacisnąć .


 • Wybieranie rozpoczyna się automatycznie.

■ Aby nawiązać połączenie, wykorzystując numer telefonu

Wykonywanie połączeń


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Wybierz, a
następnie nacisnąć .


3. Obrócić, aby wybrać numer, a
następnie nacisnąć .


4. Obrócić, aby wybrać ,
a następnie nacisnąć .


 • Wybieranie rozpoczyna się automatycznie.

■ Aby wykonać połączenie za pomocą ponownego wybrania numeru

Wykonywanie połączeń


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Wybierz
ponownie, a następnie nacisnąć .


 • Wybieranie rozpoczyna się automatycznie.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk ponowne wybranie
ostatniego wybieranego numeru w historii połączeń telefonu.


■ Aby nawiązać połączenie za pomocą historii połączeń

Wykonywanie połączeń


Historia połączeń jest zapisana według następujących danych: Połączenia wybierane, Połączenia odebrane i Połączenia nieodebrane.

1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Historia
połączeń, następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać Połączenia
wybierane, Połączenia odebrane lub Połączenia nieodebrane, następnie nacisnąć .


4. Obrócić , aby wybrać numer, a
następnie nacisnąć .


 • Wybieranie rozpoczyna się automatycznie.

Historia połączeń pojawia się wyłącznie po podłączeniu telefonu do zestawu głośnomówiącego i wyświetla 20 ostatnich numerów wybieranych, odebranych i nieodebranych.


■ Aby nawiązać połączenie za pomocą wpisu szybkiego wybierania

Wykonywanie połączeń


1. Nacisnąć przycisk
lub przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać Szybkie
wybieranie, następnie nacisnąć .


3. Obrócić , aby wybrać numer, a
następnie nacisnąć .


 • Wybieranie rozpoczyna się automatycznie.

Po naciśnięciu dowolnego przycisku programowania pojawia się ekran Szybkie wybieranie.

Wybrać Inne, aby obejrzeć kolejną listę numerów szybkiego wybierania sparowanego telefonu.


Odbieranie połączeń

Odbieranie połączeń


Połączeniu przychodzącemu towarzyszy sygnał nadejścia połączenia i wyświetla się ekran Połączenie.

Nacisnąć przycisk , aby odebrać
połączenie.

Nacisnąć przycisk , aby odrzucić lub
zakończyć połączenie.

Połączenie oczekujące

Nacisnąć przycisk , aby
zawiesić bieżące połączenie w celu odebrania połączenia przychodzącego.

Nacisnąć ponownie przycisk ,
aby powrócić do bieżącego połączenia.

Wybrać Odrzuć, aby odrzucić połączenie przychodzące.

Nacisnąć przycisk , jeśli bieżące połączenie
ma być przerwane.

Można skorzystać z ikon widocznych na ekranie Audio/ Informacje zamiast używać przycisków
i
. Obrócić
, aby wybrać ikonę, a następnie nacisnąć
.Opcje podczas połączenia

W trakcie połączenia dostępne są następujące opcje.

Zamiana połączenia: Umożliwia zawieszenie bieżącego połączenia w celu odebrania połączenia przychodzącego.

Wycisz: Wycisza głos.

Przełącz rozmowę: Przełącza połączenie z zestawu głośnomówiącego na telefon.

Dźwięki tonalne: Wysyła numery podczas połączenia. Jest to przydatne w przypadku systemu telefonicznego z tonowym menu.

Opcje podczas połączenia


1. Aby zobaczyć dostępne opcje należy nacisnąć przycisk .


2. Obrócić , aby wybrać opcję, a
następnie nacisnąć .


 • Po wybraniu opcji Wycisz zostaje zaznaczone pole wyboru. Wybrać ponownie opcję Wycisz, aby ją wyłączyć.

Dźwięki tonalne: Dostępna w niektórych telefonach.


  Użycie zestawu głośnomówiącego (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)

  Zestaw głośnomówiący (HFT) umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń za pomocą systemu audio pojazdu bez użycia telefonu ko ...

  Użycie zestawu głośnomówiącego (wersje z wyświetlaczem audio)

  Przyciski zestawu głośnomówiącego Zestaw głośnomówiący (HFT) umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń za pomoc ...

  Categorie