Honda CR-V: Lampka, świecenie/miganie

Gdy zapala się lampka niskiego ciśnienia oleju


■ Przyczyny świecenia lampki

Świeci przy niskim ciśnieniu oleju silnikowego.

■ Postępowanie po zaświeceniu się lampki

1. Natychmiast zatrzymać samochód na poziomym podłożu, w bezpiecznym miejscu.

2. W razie potrzeby włączyć światła awaryjne.

■ Postępowanie po zatrzymaniu pojazdu

1. Wyłączyć silnik i odczekać około trzy minuty.

2. Otworzyć pokrywę silnika i sprawdzić poziom oleju.

3. Włączyć silnik i sprawdzić lampkę niskiego ciśnienia oleju.

 • Lampka gaśnie: Wznowić jazdę.
 • Lampka nie gaśnie w ciągu 10 sekund: Zatrzymać silnik i skontaktować się natychmiast z ASO Honda w celu naprawy.

UWAGA

Zbyt niskie ciśnienie w pracującym silniku może spowodować niemal natychmiastowe poważne uszkodzenia mechaniczne.


Gdy zapala się lampka układu ładowania 


■ Przyczyny świecenia lampki

Zapala się, jeśli akumulator nie jest ładowany.

■ Postępowanie po zaświeceniu się lampki

Wyłączyć układ kontroli temperatury i wentylacji, ogrzewanie tylnej szyby i inne układy elektryczne. Natychmiast skontaktować się z ASO Honda w celu przeprowadzenia naprawy.

W razie potrzeby tymczasowego zatrzymania nie należy wyłączać silnika. Ponowne uruchomienie silnika może spowodować rozładowanie akumulatora.


Gdy zapala się lub miga lampka MIL 


■ Przyczyny świecenia lub migania lampki

 • Zapala się w przypadku usterki układu oczyszczania spalin.
 • Miga w przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy silnika.

■ Postępowanie po zaświeceniu się lampki

Należy unikać jazdy z dużą prędkością i niezwłocznie zlecić serwisowi kontrolę pojazdu.

■ Postępowanie, gdy lampka miga

Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu z dala od łatwopalnych przedmiotów, wyłączyć silnik i odczekać co najmniej 10 minut, tak aby ostygł.

UWAGA

W przypadku kontynuowania jazdy po zaświeceniu się lampki kontrolnej silnika, układ kontroli emisji oraz silnik mogą ulec uszkodzeniu.

Jeżeli lampka MIL miga podczas ponownego uruchamiania silnika, należy udać się do najbliższego ASO Honda, nie przekraczając prędkości 50 km/h. Należy oddać pojazd do sprawdzenia.


Gdy zapala się lub miga lampka układu hamulcowego (czerwona) 


■ Przyczyny świecenia lampki

 • Niski poziom płynu hamulcowego.
 • Usterka układu hamulcowego.

■ Postępowanie po zaświeceniu się lampki podczas jazdy

Wcisnąć lekko pedał hamulca, aby sprawdzić opór.

 • Jeżeli czuć wyraźny opór, sprawdzić poziom płynu hamulcowego na następnym postoju.
 • Jeżeli opór jest zbyt słaby, podjąć natychmiastowe działania. W razie konieczności zmieniać biegi na niższe, aby zmniejszyć prędkość jazdy, wykorzystując hamowanie silnikiem.

■ Przyczyny migania lampki

 • Występuje problem w układzie elektrycznego hamulca postojowego.

■ Postępowanie, gdy lampka miga

 • Unikać używania hamulca postojowego. Natychmiast dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.

Niezwłocznie oddać pojazd do naprawy.

Jazda z niewystarczającą ilością płynu hamulcowego jest niebezpieczna. Jeżeli przy naciśnięciu pedału hamulca nie czuć oporu, należy natychmiast zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. W razie potrzeby zmienić biegi na niższe.

Jeżeli lampka układu hamulcowego i lampka układu ABS świecą się jednocześnie, nie działa układ rozdziału sił hamowania. Może to spowodować niestabilność pojazdu podczas nagłego hamowania.

Pojazd powinien zostać jak najszybciej odprowadzony do ASO Honda w celu sprawdzenia.

Jeśli lampka układu hamulcowego (czerwona) miga przy świecącej się lampce układu hamulcowego (bursztynowej), hamulec postojowy może nie działać.

Unikać używania hamulca postojowego. Natychmiast dostarczyć pojazd do ASO Honda w celu sprawdzenia.


Jeśli lampka układu hamulcowego (czerwona) zapala się lub zaczyna migać wraz z zapaleniem się lampki układu hamulcowego (bursztynowej) 


■ Jeśli czerwona lampka układu hamulcowego zapala się lub zaczyna migać wraz z zapaleniem się bursztynowej lampki układu hamulcowego, zwolnić hamulec postojowy ręcznie lub automatycznie.

 • Jeśli czerwona lampka układu hamulcowego zapala się lub zaczyna migać każdorazowo wraz zapaleniem się bursztynowej lampki układu hamulcowego, zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i jak najszybciej zlecić kontrolę ASO Honda.
 • Unieruchomienie pojazdu

Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu (P).

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu (1) lub (R).

 • Jeśli wyłączona jest tylko lampka układu hamulcowego (czerwona), unikać używania hamulca postojowego i niezwłocznie przekazać pojazd do kontroli w ASO Honda.

Po włączeniu hamulca postojowego jego zwolnienie może nie być możliwe.

Jeśli czerwona i bursztynowa lampka układu hamulcowego zapalają się jednocześnie, hamulec postojowy działa.

Jeśli lampka układu hamulcowego (czerwona) zaczyna migać wraz z zapaleniem się lampki układu hamulcowego (bursztynowej), hamulec postojowy może nie działać ponieważ trwa kontrola jego układu.


Jeśli zapala się lampka układu elektrycznego wspomagania kierownicy (EPS) 


■ Przyczyny świecenia lampki

 • Zapala się w przypadku usterki systemu EPS.
 • Jeżeli kilkakrotnie zostanie wciśnięty pedał przyspieszenia w celu zwiększenia obrotów silnika pracującego na biegu jałowym, zapali się lampka a opór przy obracaniu kierownicy może się zwiększyć.

■ Postępowanie po zaświeceniu się lampki

Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i ponownie uruchomić silnik.

Jeśli lampka ponownie się zapala i nie gaśnie, natychmiast zlecić kontrolę pojazdu ASO Honda.

Jeśli lampka niskiego ciśnienia w oponie/ systemu ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach zapala się lub miga  


■ Przyczyny świecenia lub migania lampki Ciśnienie powietrza w którejś oponie jest za niskie lub nie wykonano inicjalizacji systemu ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach. Jeśli występuje problem z układem ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach, lampka miga przez około minutę, a następnie świeci ciągle.

Jeżeli dojazdowe koło zapasowe jest zamontowane, lampka się zapali albo najpierw będzie migać przez około jedną minutę, a następnie pozostanie zapalona.

■ Postępowanie po zaświeceniu się lampki Jechać ostrożnie, unikając gwałtownego skręcania i nagłego hamowania.

Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. Sprawdzić i dostosować ciśnienie w oponach do zalecanej wartości. Wartości zalecanych ciśnień znajdują się na etykiecie umieszczonej na słupku drzwi kierowcy.

 • Wykonać inicjalizację systemu ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach po skorygowaniu ciśnienia powietrza w oponie.

Jeśli przyczyną zapalenia się lampki jest dojazdowe koło zapasowe, należy wymienić je na koło pełnowymiarowe. Lampka zgaśnie po wykonaniu inicjalizacji systemu ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach.

■ Postępowanie w przypadku, gdy lampka miga, następnie świeci światłem ciągłym Należy jak najszybciej zlecić sprawdzenie opony w ASO Honda. Jeśli dojazdowe koło zapasowe spowoduje najpierw miganie lampki, a następnie jej ciągłe świecenie, należy wymienić je na koło pełnowymiarowe. Lampka zgaśnie po wykonaniu inicjalizacji systemu ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach.

UWAGA

Jazda przy bardzo niskim ciśnieniu w oponie może spowodować jej przegrzanie. Przegrzana opona może zostać rozerwana. Należy zawsze pompować opony do zalecanego poziomu ciśnienia.


Gdy zapala się lampka niskiego poziomu oleju 


■ Przyczyny wyświetlenia ikony

Zapala się przy niskim poziomie oleju silnikowego.

■ Postępowanie po wyświetleniu ikony

1. Natychmiast zatrzymać samochód na poziomym podłożu, w bezpiecznym miejscu.

2. W razie potrzeby włączyć światła awaryjne.

■ Postępowanie po zatrzymaniu pojazdu

1. Wyłączyć silnik i odczekać około trzy minuty.

2. Otworzyć pokrywę silnika i sprawdzić poziom oleju.

UWAGA

Zbyt niski poziom oleju w pracującym silniku może spowodować niemal natychmiastowe poważne uszkodzenia mechaniczne.

Ten system jest aktywowany po nagrzaniu się silnika. Jeśli temperatura zewnętrzna jest bardzo niska, może upłynąć trochę czasu, zanim system wykryje poziom oleju w silniku.

Jeśli symbol znów się pojawi, natychmiast wyłączyć silnik i kontaktować się z ASO Honda w celu wykonania stosownej naprawy.


  Przegrzanie

  Postępowanie w przypadku przegrzania Objawy przegrzania: Wskaźnik temperatury znajduje się w górnym zakresie lub silnik nagle traci moc. Z komory s ...

  Bezpieczniki

  Rozmieszczenie bezpieczników Jeśli nie działa któreś z urządzeń elektrycznych, ustawić wyłącznik zapłonu w poło&# ...

  Categorie