Fiat 500X: Ustawianie odleglosci miedzy pojazdami

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Uruchamianie i jazda –> Adaptive cruise control (ACC) –> Ustawianie odleglosci miedzy pojazdami

Odległość między samochodem użytkownika a pojazdem go poprzedzającym można ustawić, wybierając następujące opcje: 1 linia (odległość krótka), 2 linie (odległość średnia), 3 linie (odległość długa), 4 linie (odległość maksymalna) rys. 101.

Adaptive cruise control (acc)


Odległości od poprzedzającego pojazdu są proporcjonalne do prędkości. Przedział czasowy w porównaniu z poprzedzającym pojazdem jest stały i różni się na poziomie od 1 sekundy (w przypadku wybrania w ustawieniach 1 słupka - odległość krótka) do 2 sekund (w przypadku wybrania w ustawieniach 4 słupków - odległość maksymalna).

Przy pierwszym użyciu urządzenia odległość jest ustawiona na poziom 4 (maksymalny). Po zmienieniu odległości przez kierowcę nowa odległość będzie zapamiętana nawet po dezaktywacji i ponownej aktywacji systemu.

Zmniejszanie odległości

Aby zmniejszyć ustawienie dotyczące odległości, należy nacisnąć i zwolnić przycisk .


Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje, że ustawiana odległość skraca się o jedną linię.

Ustawiona prędkość jest utrzymywana, jeśli przed samochodem użytkownika nie ma żadnych pojazdów. Po osiągnięciu najkrótszej odległości kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje ustawienie dłuższej odległości.

Samochód utrzymuje ustawioną odległość, dopóki:

 • pojazd poprzedzający go nie przyspieszy do prędkości przekraczającej tę ustawioną;
 • pojazd poprzedzający go nie opuści danego pasa ruchu lub nie wyjedzie poza zasięg działania czujnika systemu Adaptive Cruise Control;
 • nie zostanie zmienione ustawienie odległości;
 • nie nastąpi dezaktywacja/anulowanie systemu Adaptive Cruise Control.

OSTRZEŻENIE Maksymalne hamowanie powodowane przez urządzenie jest ograniczone. Kierowca jednak może zawsze w razie potrzeby nacisnąć na pedał hamulca.

OSTRZEŻENIE Jeśli urządzenie przewiduje, że poziom zahamowania jest niewystarczający, aby utrzymać ustawioną odległość, informuje o tym kierowcę poprzez widniejący na wyświetlaczu komunikat informujący o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu. Ponadto emitowany jest sygnał akustyczny. W takiej sytuacji należy natychmiast zahamować na tyle, aby zachować bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego.

OSTRZEŻENIE Kierowca powinien upewnić się, że wzdłuż trajektorii samochodu nie znajdują się piesi, inne samochody lub przedmioty.

Nieprzestrzeganie tego typu ostrzeżeń może doprowadzić do wypadków lub bardzo poważnych obrażeń osób.

OSTRZEŻENIE Kierowca w pełni odpowiada za zachowywanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego jego samochód pojazdu, przestrzegając obowiązujących w danym kraju przepisów ruchu drogowego.

Dezaktywacja

Dezaktywacja urządzenia i anulowanie ustawionej prędkości mają miejsce, jeśli:

 • zostanie naciśnięty przycisk
  Adaptive Cruise Control;

 • zostanie naciśnięty przycisk
  elektronicznego systemu Cruise Control;

 • zostanie naciśnięty przycisk systemu Speed Limiter;

 • wyłącznik zapłonu zostanie ustawiony w położeniu STOP.

Działanie tego urządzenia jest anulowane (z pozostawieniem zaprogramowanej prędkości i ustawionej odległości):

 • w momencie naciśnięcia na przycisk CANC;
 • w momencie wystąpienia okoliczności, o których mowa w sekcji "Ustawianie żądanej prędkości";
 • gdy prędkość samochodu spada poniżej minimalnej możliwej do ustawienia prędkości (np. w przypadku dojechania do samochodów, które jadą bardzo powoli).

Jeśli warunki tego typu będą miały miejsce podczas zmniejszania prędkości samochodu w stosunku do pojazdu poprzedzającego, system może w razie potrzeby nadal powodować zwalnianie, również poanulowaniu lub dezaktywacji do minimalnej możliwej do ustawienia prędkości.

Tryb elektronicznego systemu cruise control

Poza trybem Adaptive Cruise Control (ACC) dostępny jest tryb tempomatu elektronicznego do jazdy ze stałą prędkością.

Jeśli w samochodzie występuje system Adaptive Cruise Control (ACC), tempomat elektroniczny działa w taki sam sposób jak ACC (po naciśnięciu przycisku
tempomatu), z tą różnicą, że:

 • nie utrzymuje odległości od pojazdu, który znajduje się przed nim;
 • w przypadku zasłoniętego czujnika radarowego urządzenie to nadal działa.

Przed przywróceniem ustawionej wcześniej prędkości należy doprowadzić samochód do prawie takiej prędkości, a następnie nacisnąć i zwolnić przycisk RES.

  Ustawianie zadanej predkosci

  Urządzenie to można ustawić tylko przy prędkości wyższej niż 30 km/h (lub równoważnej wartości w milach) oraz niższej ni ...

  Uwaga i ostrzeżenie

  UWAGA Należy zawsze zachowywać maksymalną ostrożność podczas jazdy, aby w razie potrzeby być w gotowości do zahamowania samochodem. Sy ...

  Categorie