Chevrolet Captiva: Plan trasy

Plan trasy


Zdjęcie 4.1 Plan trasy

System A-Navi umożliwia wprowadzenie żądanego celu podróży i określenie sposobu obliczenia trasy.

System A-Navi umożliwia ustawienie dwóch punktów nawigacyjnych podczas nawigacji. System oblicza proponowaną trasę zgodnie z kolejnością wybranych punktów nawigacyjnych, prowadząc do ostatecznego celu podróży.

Po wprowadzeniu punktów nawigacyjnych/ celu podróży zostanie wyświetlony ekran "Plan trasy".

Niniejszy rozdział opisuje wszystkie funkcje tego ekranu.

1. Zarządzanie celem podróży

(1) Dodawanie i usuwanie celów podróży

System A-Navi umożliwia dodanie maksymalnie dwóch punktów nawigacyjnych i celów podróży.

Zazwyczaj punkt początkowy to aktualna pozycja zapisana przez GPS.

+ Dodaj: dotknąć, aby przejść do "Menu wyszukiwania" i wyszukać punkty nawigacyjne/ cel podróży.

- Usuń: dotknąć, aby usunąć podświetlony na żółto punkt nawigacyjny/ cel podróży.

(2) Zmiana sekwencji celu podróży

dotknąć, aby
przesunąć w górę i podświetlić punkt nawigacyjny/cel podróży.

  dotknąć,
aby przesunąć w dół i podświetlić punkt nawigacyjny/cel podróży.

Wyszarzony przycisk oznacza, że funkcja jest wyłączona.

(3) Wyświetlanie celu podróży na mapie

Plan trasy


Zdjęcie 4.2 Cel podróży na mapie

 • Na ekranie "Plan trasy" dotknąć przycisku "Na mapie" , aby przejść do lokalizacji podświetlonego punktu nawigacyjnego/celu podróży. W tym miejscu można:
  1. Zaznaczyć punkt na mapie i sprawdzić informacje dotyczące punktu nawigacyjnego/ celu podróży.
  2. Przybliżyć i oddalić mapę.
  3. Przesuwać mapę we wszystkich kierunkach.

2. Opcje trasy

System A-Navi oferuje zoptymalizowane ustawienia nawigacji.

Ustawienia te są podstawowymi parametrami obliczania trasy.

Plan trasy


Zdjęcie 4.3 Opcje trasy

 • Dotknąć przycisku "Opcje" na ekranie "Plan trasy", aby przejść do ekranu "Opcje trasy" (zdjęcie 4.3).

System A-Navi umożliwia użytkownikowi wybór rodzaju drogi i stylu wytyczania trasy odpowiednio do różnych sytuacji nawigacyjnych.

Ustawienia domyślne to: Najszybsza trasa, Korzystaj z autostrad, Korzystaj z promów i Korzystaj z dróg płatnych. Każdy parametr można dotknąć, aby zmienić tryb lub styl.

Rodzaj drogi:

 • Korzystaj z autostrad: korzystaj jak najczęściej
 • Korzystaj z autostrad: korzystaj jak najrzadziej
 • Korzystaj z promów: korzystaj jak najczęściej
 • Korzystaj z promów: korzystaj jak najrzadziej
 • Avoid Toll Roads (Omijaj drogi płatne)
 • Unikaj dróg płatnych: dopuszczaj drogi płatne

Sposób wytyczania trasy:

Najszybsza trasa: obliczanie najszybszej trasy przy założeniu podróży z prędkością zbliżoną do obowiązujących ograniczeń.

Najkrótsza trasa: trasa do celu podróży przy użyciu możliwie bezpośredniej trasy. Oznacza to podróż, w której do pokonania jest najkrótszy dystans (w kilometrach).

dotknąć, aby
powrócić do ekranu "Plan trasy".

OK: dotknąć, aby potwierdzić ustawienia opcji trasy i powróć do ekranu "Plan trasy".

3. Wybór trybu nawigacji

System A-Navi oferuje łącznie trzy tryby nawigacji:

Nawigacja trasy: nawigacja w czasie rzeczywistym od punktu początkowego do punktów nawigacyjnych i celu podróży.

Symulacja nawigacji: realistyczna symulacja trasy od punktu początkowego do punktów nawigacyjnych i celu podróży. Umożliwia sprawdzenie punktów POI znajdujących się wzdłuż trasy oraz informacji o trasie. Tryb symulacji jest najczęściej używany wtedy, gdy nie zapisano pozycji GPS.

Nawigacja swobodna: nawigacja w czasie rzeczywistym bez celu podróży, gdy pozycja GPS została zapisana.

Nawigacja trasy: nawigacja w czasie rzeczywistym od punktu początkowego do celu podróży, gdy pozycja GPS została zapisana.

Na ekranie "Plan trasy" można wybrać jeden z dwóch trybów: Nawigacja trasy (Nawigacja) (zdjęcie 4.4) lub Symulacja (zdjęcie 4.5).

Plan trasy


Zdjęcie 4.4 Plan trasy - Idź

Plan trasy


Zdjęcie 4.5 Plan trasy - Symulacja

 • dotknięcie opcji "Idź" oznacza wybór trybu nawigacji trasy.

  System automatycznie wyświetli ekran "Obliczanie trasy" i będzie oczekiwał na sygnał GPS (zdjęcie 4.5).

Plan trasy


Zdjęcie 4.6 Obliczanie trasy

Przed zakończeniem obliczania trasy można w dowolnym momencie dotknąć przycisku "Anuluj" w celu zakończenia operacji.

Plan trasy


Zdjęcie 4.7 Zapytanie systemu

 • Na ekranie Plan trasy dotknąć opcję "Symulacja" - system wyświetli zapytanie o zmianę punktu początkowego.

  W przypadku odpowiedzi twierdzącej system wyświetli "Menu wyszukiwania".

  Jeśli nie chcesz zmieniać punktu system wyświetli ekran przedstawiony na zdjęciu 4.6.

Plan trasy


Zdjęcie 4.8 Rozpoczęcie nawigacji

 • Po obliczeniu trasy i ustaleniu pozycji GPS system rozpocznie nawigację.
 • Uruchomienie nawigacji.

  Wybór celu podróży - idź do?

  Zdjęcie 3.1 Mapa swobodnej nawigacji Zdjęcie 3.2 Menu swobodnej nawigacji W celu nawigowania z systemem A-Navi lub wytyczenia trasy należy najpierw wpr ...

  Informacje nawigacyjne

  Po wybraniu celu podróży i zaplanowaniu trasy system oblicza zoptymalizowaną trasę i rozpoczyna nawigację. Wszystkie informacje potrzebne do prowa ...

  Categorie