Mercedes-Benz GLA: Paliwo

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Paliwa są wysoce łatwopalne. Niewłaściwe obchodzenie się z nimi grozi pożarem lub eksplozją!

Należy bezwzględnie unikać ognia, otwartych płomieni, palenia oraz powstawania iskier. Przed tankowaniem wyłączyć zapłon i ewentualne ogrzewanie postojowe.


OSTRZEŻENIE

Paliwa są trujące i szkodliwe dla zdrowia. Istnieje ryzyko obrażeń!

Należy bezwzględnie unikać kontaktu paliwa ze skórą, oczami i odzieżą oraz wykluczyć możliwość przypadkowego połknięcia.

Nie należy wdychać oparów paliwa. Należy chronić dzieci przed dostępem do paliw.

Należy pamiętać, że drzwi i okna muszą być podczas tankowania zamknięte.

W przypadku kontaktu z paliwem należy przestrzegać następujących zasad:
 • Natychmiast spłukać paliwo ze skóry wodą z mydłem.
 • W razie kontaktu paliwa z oczami natychmiast przemyć je dużą ilością czystej wody. Niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.
 • W razie połknięcia paliwa niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej. Nie należy wywoływać wymiotów.
 • Odzież zabrudzoną paliwem natychmiast zmienić.

Pojemność zbiornika paliwa

Brakujące dane były jeszcze niedostępne w momencie zakończenia redakcji.

Model Pojemność całkowita
Modele z 4MATIC 56,0 l
Wszystkie inne modele 50,0 l
Model w tym rezerwa
Pojazdy Mercedes-AMG ok. 8,0 l
Wszystkie inne modele ok. 6,0 l

Benzyna

Jakość paliwa (benzyna)

Wskazówka

Pojazdu wyposażonego w silnik benzynowy nie wolno tankować olejem napędowym. Po omyłkowym zatankowaniu niewłaściwego paliwa nie należy włączać zapłonu, w przeciwnym razie paliwo zostanie wpompowane do układu paliwowego. Nawet niewielka ilość niewłaściwego paliwa może powodować uszkodzenie układu paliwowego i silnika. W takiej sytuacji należy powiadomić fachowy serwis i zlecić całkowite opróżnienie układu paliwowego.

Należy tankować wyłącznie bezołowiową benzynę Super o liczbie oktanowej co najmniej 95 RON, spełniającą wymogi europejskiej normy EN 228.

Paliwo tej specyfikacji może zawierać do 10 % etanolu. Państwa pojazd jest dostosowany do paliwa E10. Pojazd można tankować paliwem E10.

Paliwo nieodpowiadające normie EN 228 może powodować zwiększone zużycie oraz usterki układu paliwowego, silnika i układu wydechowego.


Wskazówka

Tankować wyłącznie zalecane paliwo. Stosowanie innych rodzajów paliwa może doprowadzić do uszkodzeń układu paliwowego, silnika i układu wydechowego.

Nie należy tankować

 • benzyny zawierającej powyżej10 % etanolu
 • E100 (100 % etanolu)
 • benzyny zawierającej metanol
 • M100 (100 % metanolu)
 • benzyny z dodatkami metalicznymi
 • oleju napędowego
Takich paliw nie należy mieszać z paliwem zalecanym do Państwa pojazdu.  

Informacje na temat jakości paliwa znajdują się z reguły na dystrybutorach paliwa. W razie braku oznaczeń na dystrybutorze należy zwrócić się do pracownika stacji paliw.

GLA 200, GLA 250, GLA 250 4MATIC: Jeśli paliwo o zalecanej jakości jest niedostępne, można przez krótki czas stosować również bezołowiową benzynę normalną 93 RON.

Wszystkie inne modele: Jeśli paliwo o zalecanej jakości jest niedostępne, można przejściowo stosować również bezołowiową benzynę normalną 91 RON. W wyniku tego może dojść do zmniejszenia mocy silnika i zwiększenia zużycia paliwa. Unikać jazdy na pełnym gazie i gwałtownego przyspieszania. W żadnym razie nie należy tankować benzyny o niższej liczbie RON.

Info 

W niektórych krajach benzyna o wystarczająco niskim poziomie siarki może być niedostępna. Może to prowadzić do pojawiania się nieprzyjemnego zapachu wewnątrz pojazdu, szczególnie podczas jazdy na krótkich odcinkach. Zjawisko to zanika po zatankowaniu bezsiarkowego paliwa (zawartość siarki
10 ppm)

Gatunki paliwa, którymi wolno tankować pojazd, w zależności od kraju mogą różnić się od podanych w instrukcji obsługi. Informacje dotyczące paliw dopuszczonych do stosowania w Państwa pojeździe są podane na tabliczce informacyjnej od wewnętrznej strony pokrywy wlewu paliwa.

Zgodnie z normą europejską EN 16942 poniższe oznaczenia paliwa znajdują się:

 • na tabliczce informacyjnej w pokrywie wlewu paliwa pojazdu
 • w całej Europe na dystrybutorach paliwa lub pistoletach do napełniania, odpowiednich dla Państwa pojazdu

 

Wskazówka


Benzyna o maksymalnej zawartości etanolu wynoszącej 5% obj.

Benzyna o maksymalnej zawartości etanolu wynoszącej 10% obj.

Wskazówka

Uszkodzenie instalacji oczyszczania spalin w wyniku użycia paliwa o zbyt wysokiej zawartości siarki

 • Stosować tylko paliwo bezsiarkowe (zawartość siarki ≤ 10 ppm).

Wskazówka

Informacje na temat tankowania.

Pojazdy Mercedes-AMG

Wskazówka

Należy tankować wyłącznie bezołowiową benzynę Super-Plus o liczbie oktanowej co najmniej 98 RON, spełniającą wymogi europejskiej normy EN 228.

W przeciwnym razie moc silnika może zostać ograniczona, ponadto może dojść do jego uszkodzenia.

Paliwo tej specyfikacji może zawierać do 10 % etanolu. Państwa pojazd jest dostosowany do paliwa E10. Pojazd można tankować paliwem E10.

Jeśli zalecane paliwo nie jest dostępne, można tymczasowo stosować również bezołowiową benzynę Super 95 ROZ. W wyniku tego może dojść do zmniejszenia mocy silnika i zwiększenia zużycia paliwa. Należy koniecznie unikać jazdy z pełnym obciążeniem silnika.

Jeśli paliwo o zalecanej jakości jest niedostępne, można w sytuacji awaryjnej stosować również bezołowiową benzynę normalną 91 ROZ.

Powoduje to jednak znacznie wyższe zużycie paliwa i wyraźne obniżenie mocy silnika. Należy unikać jazdy z pełnym obciążeniem silnika.

Jeśli zachodzi konieczność dłuższego lub stałego eksploatowania pojazdu na benzynie normalnej o liczbie oktanowej 91 ROZ lub niższej, należy zwrócić się do fachowego serwisu i zlecić dostosowanie pojazdu do tego paliwa.


Dodatki specjalne w benzynie

Wskazówka

Eksploatacja silnika z dodatkami do paliwa może prowadzić do uszkodzeń silnika. Dlatego nie należy stosować żadnych dodatków do paliwa. Wyjątek stanowią dodatki stosowane do usuwania i unikania osadów. Do benzyny mogą być dolewane wyłącznie dodatki zalecane przez Daimler AG. Przy stosowaniu tych produktów należy przestrzegać wskazówek zamieszczonych na opakowaniu lub w dołączonej instrukcji. Szczegółowych informacji na temat zalecanych dodatków udzielają wszystkie ASO Mercedes-Benz.


Firma Daimler zaleca stosowanie uszlachetnianych paliw markowych.

W niektórych krajach może się zdarzyć, że nie jest dostępne paliwo wystarczającej jakości. W wyniku tego może dochodzić do powstawania nagaru w układzie wtrysku paliwa. W takim przypadku, po konsultacji z ASO Mercedes-Benz, należy zastosować zalecany przez firmę Daimler dodatek czyszczący do paliwa. Należy koniecznie przestrzegać podanych na opakowaniu wskazówek i zaleceń dotyczących proporcji mieszania.   

Olej napędowy

Wskazówki dotyczące jakości paliwa w pojazdach z silnikiem wysokoprężnym

Wskazówki ogólne

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących materiałów eksploatacyjnych.

OSTRZEŻENIE

W przypadku zmieszania oleju napędowego z benzyną temperatura zapłonu mieszanki paliwa jest niższa niż w przypadku czystego oleju napędowego. Przy pracującym silniku elementy układu wydechowego mogą się w sposób niezauważalny przegrzać. Istnieje zagrożenie pożarem!

Nigdy nie tankować benzyny. Do oleju napędowego nie należy nigdy dodawać benzyny.


Uszkodzenie w wyniku użycia niewłaściwego paliwa

Wskazówka

Nawet niewielkie ilości niewłaściwego paliwa mogą prowadzić do uszkodzeń układu paliwowego, silnika i układu oczyszczania spalin.

 • Tankować tylko bezsiarkowy olej napędowy, który spełnia europejską normę EN 590 lub olej o równorzędnej jakości.

  W krajach, w których bezsiarkowy olej napędowy jest niedostępny, tankować tylko olej napędowy o niskiej zawartości siarki nieprzekraczającej 50 ppm.

 • Pojazdy bez filtra cząstek stałych: Tankować tylko olej napędowy o zawartości siarki poniżej 50 ppm.
W żadnym razie nie należy tankować:
 • benzyny
 • oleju żeglugowego typu diesel
 • oleju opałowego
 • czystego estru metylowego kwasu tłuszczowego ani oleju roślinnego
 • nafty ani ropy naftowej.
Jeśli doszło do nieumyślnego zatankowania niewłaściwego paliwa:
 • Nie włączać zapłonu.
 • Skontaktować się z fachowym serwisem.

Zgodnie z normą europejską EN 16942 poniższe oznaczenia oleju napędowego znajdują się:

 • na tabliczce informacyjnej w pokrywie wlewu paliwa pojazdu
 • w całej Europe na dystrybutorach paliwa lub pistoletach do napełniania, odpowiednich dla pojazdu.

 

Wskazówka


Olej napędowy o zawartości maksymalnie 7% obj. estrów metylowych kwasu tłuszczowego (FAME)

Wskazówki dotyczące niskich temperatur zewnętrznych

Na początku sezonu zimowego należy zatankować pojazd możliwie w całości zimowym olejem napędowym.

Przed przejściem na zimowy olej napędowy należy opróżnić zbiornik paliwa. Podczas pierwszego tankowania zimowego oleju napędowego poziom paliwa należy utrzymywać na niskim poziomie, np. na poziomie rezerwy. Podczas następnego tankowania można ponownie napełnić zbiornik paliwa do normalnego poziomu.

Dalsze informacje na temat paliwa można uzyskać:

 • na stacji benzynowej
 • w fachowym serwisie.

Niskie temperatury otoczenia (olej napędowy)

W miesiącach zimowych dostępny jest olej napędowy o większej odporności na wydzielanie się parafiny. W Europie norma EN 590 definiuje różne klasy odporności na niską temperaturę. Tankowanie oleju napędowego spełniającego wymagania normy EN 590 umożliwia wyeliminowanie potencjalnych zakłóceń w zasilaniu paliwem. W przypadku nadzwyczajnie niskich temperatur otoczenia może się natomiast zdarzyć, że płynność oleju napędowego będzie niewystarczająca. Dotyczy to również paliwa nieprzystosowanego do warunków klimatycznych, np. oleju napędowego pochodzącego z regionu o łagodniejszym klimacie.

Info 

Dalsze informacje na temat specyficznych w danych krajach właściwości paliwa oraz szczególnie odpornych na niskie temperatury rodzajów paliwa można uzyskać np. na stacjach paliw.

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE Materiały eksploatacyjne mogą być trujące i niebezpieczne dla zdrowia. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! ...

  Olej silnikowy

  Wskazówki ogólne Podczas kontaktu z olejem silnikowym należy przestrzegać ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa przy stoso ...

  Categorie