Mercedes-Benz GLA: Bezpieczeństwo eksploatacji

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Wprowadzenie –> Bezpieczeństwo eksploatacji

Deklaracje zgodności

Komponenty radiowe pojazdu

Poniższa wskazówka obowiązuje w odniesieniu do wszystkich komponentów pojazdu wykorzystujących technikę radiową oraz zintegrowanych w pojeździe systemów informacyjnych, a także systemów łączności:

Komponenty oparte na technice radiowej w tym pojeździe są zgodne z warunkami i pozostałymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Dalsze informacje można uzyskać w fachowym serwisie.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Kompatybilność elektromagnetyczna komponent&oa;dorazowo obowiązującej wersji.   

Podnośnik samochodowy

Kopia i tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności:

  Deklaracja zgodności WE
1. Sygnatariusze, jako przedstawiciele

Producent:

BRANO a.s.

74741 Hradec nad Moravicí, Opavská 1000,

Czechy

Nr ident: 64-387-5933

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): CZ64-387-5933

oświadcza na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt:

2.a) Nazwa:

podnośnik samochodowy

Typ, numer:

A) A 164 580 02 18, A 166 580 01 18

B) A 240 580 00 18

C) A 639 580 02 18

Rok produkcji: 2015

Spełnia wymagania wszystkich odpowiednich przepisów

Dyrektywa nr 2006/42/WE
b) Opis i przewidziane zastosowanie:

Podnośnik samochodowy przeznaczony jest wyłącznie do podnoszenia wymienionego pojazdu, zgodnie z zamieszczoną na podnośniku instrukcją obsługi.

3. Dane referencyjne zharmonizowanych norm lub specyfikacji

A) ISO 4063, EN ISO 14341-A, DBL 7382.20, MBN 10435, AS 2693

B) ISO 4063, ISO 14341-A, DBL 7392.10, MBN 10435

C) DBL 7392.10, DBL 8230.10

Dokumentacja techniczna produktu jest przechowywana w zakładzie producenta. Pełnomocnik do spraw gromadzenia dokumentacji technicznej: kierownik działu technicznego Brano a.s.
4. Hradec nad Moravicí

Miejscowość

5. 05.05.2015

Data

Podpisał:

Director of Quality

Zestaw TIREFIT

Kopia i tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności:

CE

Deklaracja zgodności WE

zgodnie z dyrektywą UE

Maszyny 2006/42/EG, załącznik II B

  Instalacja/maszyna
1. Integrated Kit Produkt:
2. 10-300-0002 Typ/model:
3. Numery seryjne:
4. Rok produkcji:

zaprojektowano, skonstruowano i wyprodukowano zgodnie z dyrektywami UE

Maszyny 2006/42/WE i kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE

na wyłączną odpowiedzialność

active Tools Europe GmbH

Otto-Hahn-Str. 72

32108 Bad Salzuflen

Niemcy

Zastosowano następujące zharmonizowane normy:

Nazwa Tytuł Wydanie
IEC 61000-1 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV), odporność na zakłócenia 2005
IEC 61000-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV), emisja zakłóceń 2005
EN ISO 12100-1 Bezpieczeństwo maszyn 2009
DIN EN 1012-1 Sprężarki i pompy podciśnienia - Wymogi bezpieczeństwa - Część 1: Sprężarki 2010
DIN EN 894-1 Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne wymogi konstrukcji wskaźników i elementów obsługi - Część 1: Zasady ogólne 2008
DIN EN 894-2 Bezpieczeństwo maszyn - Ergonomiczne wymogi konstrukcji wskaźników i elementów obsługi - Część 2: Wskaźniki 2008
DIN EN 55014-1 Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymogi odnośnie do urządzeń wyposażenia gospodarstwa domowego, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń elektrycznych - Część 1: Emisja zakłóceń 2011
DIN EN 55014-2 Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymogi odnośnie do urządzeń wyposażenia gospodarstwa domowego, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń elektrycznych - Część 2: Odporność na zakłócenia 2008

Odpowiednie wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie konstrukcji i budowy maszyn wykazane w załączniku I dyrektywy dotyczącej maszyn są spełnione.

  Techniczna dokumentacja jest kompletna.

w wersji oryginalnej

 

  Instrukcja obsługi maszyny/elementu maszynowego jest załączona

w języku użytkownika: niemiecki

W przypadku modyfikacji nieuzgodnionej z active Tools Europe GmbH maszyny/instalacji po jej dostarczeniu niniejsza deklaracja traci ważność.

Pełnomocniczka/pełnomocnik ds. kompletacji dokumentacji technicznej UE

22.6.2015 [nazwisko] [pieczątka]
Data Dane osoby uprawnionej do podpisu Podpis

Wtyk diagnostyczny

Złącze diagnostyczne służy do podłączania urządzeń diagnostycznych w fachowym serwisie.

OSTRZEŻENIE

Podczas podłączenia urządzeń diagnostycznych do złącza diagnostycznego może dojść do zakłócenia funkcjonowania systemów w pojeździe. Może to mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Istnieje ryzyko wypadku!

Do złącza diagnostycznego należy podłączać wyłącznie urządzenia diagnostyczne, dopuszczone do stosowania przez Mercedes-Benz.


OSTRZEŻENIE

Przedmioty we wnęce na nogi po stronie kierowcy mogą ograniczyć możliwość ruchu pedałów lub zablokować wciśnięty pedał. Bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu jest zagrożone. Istnieje ryzyko wypadku!

Wszystkie przedmioty w pojeździe należy zabezpieczyć, aby nie mogły się przedostać do wnęki na nogi po stronie kierowcy. Wykorzystywane maty podłogowe lub dywaniki muszą być umocowane tak, aby wykluczyć możliwość ograniczania ruchu pedałów. Nie należy używać luźnych mat podłogowych lub dywaników oraz nie należy ich kłaść jeden na drugim.


Wskazówka 

Gdy silnik jest wyłączony i są podłączone urządzenia do złącza diagnostycznego, może rozładować się akumulator rozruchowy.


Podłączenie urządzeń do złącza diagnostycznego może prowadzić np. do zresetowania informacji dotyczących monitorowania emisji spalin. W rezultacie istnieje możliwość, że podczas następnego badania składu spalin w ramach przeglądu rejestracyjnego pojazd nie spełni odpowiednich wymagań.

Fachowy serwis

Fachowy serwis posiada niezbędną wiedzę techniczną, narzędzia specjalne i kwalifikacje konieczne do prawidłowego wykonania odpowiednich czynności w pojeździe. Dotyczy to w szczególności wszelkich prac związanych z bezpieczeństwem.

Prosimy o przestrzeganie informacji zawartych w książce serwisowej.

Wykonanie następujących prac należy zawsze zlecać w autoryzowanej stacji obsługi:
 • Prace związane z bezpieczeństwem i układami zabezpieczającymi przed skutkami wypadków
 • Prace serwisowe i przeglądy techniczne
 • Naprawy
 • Modyfikacje oraz prace polegające na przebudowie lub montażu dodatkowych elementów
 • Prace związane z elementami elektronicznymi
Firma Daimler AG zaleca skorzystanie z usług ASO Mercedes-Benz.

Rejestracja pojazdu

Firma Daimler praktykuje zlecanie ASO Mercedes-Benz przeprowadzanie w niektórych pojazdach przeglądów technicznych. Kontrole te służą poprawie jakości lub bezpieczeństwa pojazdów.

Jedynie wówczas, gdy Daimler AG będzie dysponować niezbędnymi danymi, może informować Państwa o planowanych kontrolach pojazdów marki Mercedes-Benz.

W następujących przypadkach pojazd może nie być jeszcze zarejestrowany na Państwa nazwisko:
 • Jeżeli Państwa pojazd nie został zakupiony w autoryzowanym punkcie dealerskim.
 • Jeśli pojazd nie został jeszcze poddany kontroli w ASO Mercedes-Benz.
Zalecamy rejestrację pojazdu w dowolnym ASO Mercedes-Benz.

Prosimy również o informowanie możliwie szybko o zmianach w Państwa danych adresowych lub o zmianie właściciela pojazdu. Można to zrobić np. w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mercedes-Benz.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Po usunięciu naklejki ostrzegawczej użytkownik może nie rozpoznać zagrożeń. Naklejkę ostrzegawczą należy pozostawić na swoim miejscu.

Podczas eksploatacji pojazdu należy przestrzegać następujących informacji:

 • wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych w niniejszej instrukcji
 • danych technicznych pojazdu
 • zasad i przepisów ruchu drogowego
 • przepisów dotyczących pojazdów mechanicznych i standardów bezpieczeństwa

Informacje na temat rozporządzenia REACH

Rozporządzenie REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł 33) przewiduje obowiązek informowania o obecności w wyrobach substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

Firma Daimler AG działa zgodnie z najlepszą wiedzą w celu unikania stosowania wspomnianych substancji SVHC oraz umożliwienia klientowi bezpiecznego obchodzenia się z nimi. Zgodnie z informacjami dostawcy i wewnętrznymi informacjami firmy Daimler AG o produkcie, znane są substancje SVHC obecne w stężeniu powyżej 0,1% wag. poszczególnego produktu znajdującego się w niniejszym pojeździe.

Odpowiedzialność producenta z tytułu niezgodności towaru z umową

Wskazówka 

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi dotyczących prawidłowej eksploatacji pojazdu oraz jego ewentualnych uszkodzeń. Uszkodzenia pojazdu, powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych wskazówek, nie są objęte odpowiedzialnością producenta pojazdów marki Mercedes-Benz z tytułu niezgodności towaru z umową ani gwarancją na nowe lub używane pojazdy.


Kody QR do kart ratowniczych

Na pokrywie wlewu paliwa i po przeciwnej stronie na słupku B są umieszczone kody QR. W razie wypadku służby ratownicze za pomocą kodów QR mogą szybko określić odpowiednią kartę ratowniczą dla Państwa pojazdu. Aktualna karta ratownicza zawiera w formie kompaktowej najważniejsze informacje dotyczące Państwa pojazdu, np. przebieg przewodów elektrycznych.

  Oryginalne Części Mercedes-Benz

  Ochrona środowiska Firma Daimler AG oferuje regenerowane podzespoły i części, których jakość nie ustępuje jakości ...

  Zapisywanie danych

  Elektroniczne moduły sterujące W Państwa pojeździe są zamontowane elektroniczne moduły sterujące. Niektóre z nich są kon ...

  Categorie