Mercedes-Benz GLA: Awaryjne uruchamianie silnika

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Usuwanie awarii –> Awaryjne uruchamianie silnika

Do awaryjnego rozruchu silnika używać wyłącznie punktu rozruchu z obcego źródła w komorze silnika, składającego się ze styku dodatniego i punktu masowego.

OSTRZEŻENIE

Elektrolit jest żrący. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać gazów wydzielanych przez akumulator. Nie nachylać się nad akumulatorem. Przechowywać akumulatory z dala od dzieci. Elektrolit należy natychmiast spłukać dużą ilością czystej wody i niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.


OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie palić, nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, nie dopuszczać do powstawania iskry. Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy pochylać się nad akumulatorem.


OSTRZEŻENIE

W czasie ładowania akumulator wytwarza wodór. W przypadku zwarcia lub iskry wodór może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
 • Należy uważać, aby zacisk bieguna dodatniego podłączonego akumulatora nie zetknął się z elementami pojazdu.
 • Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów lub narzędzi.
 • Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności zacisków.
 • W przypadku awaryjnego uruchamiania silnika należy łączyć ze sobą tylko bieguny o tym samym ładunku.
 • Podczas awaryjnego uruchamiania silnika należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności podłączania i odłączania przewodów rozruchowych.
 • Nie podłączać lub odłączać zacisków akumulatora przy włączonym silniku.

OSTRZEŻENIE

Rozładowany akumulator może zamarznąć już w temperaturze zamarzania. Podczas awaryjnego rozruchu lub ładowania akumulatora, z akumulatora może się ulatniać gaz. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Zamarznięty akumulator należy zawsze rozmrozić przed ładowaniem lub rozruchem awaryjnym.


Wskazówka

Pojazdy z silnikiem benzynowym: Unikać częstych i długich rozruchów. W przeciwnym razie niespalone paliwo może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.


Jeśli przy niskiej temperaturze lampki kontrolne/ostrzegawcze w zestawie wskaźników nie zaświecą się, z bardzo dużym prawdopodobieństwem doszło do zamarznięcia rozładowanego akumulatora. W takim przypadku nie można uruchamiać pojazdu za pomocą funkcji rozruchu awaryjnego ani ładować akumulatora. Należy go najpierw odmrozić. Okres użytkowania ponownie rozmarzniętego akumulatora może być skrócony. Właściwości rozruchowe mogą się pogorszyć, szczególnie przy niskich temperaturach. Zlecić kontrolę rozmarzniętego akumulatora w fachowym serwisie.

Nie należy wykonywać awaryjnego uruchamiania silnika za pomocą prostownika z funkcją szybkiego ładowania. W razie rozładowania akumulatora kierowca innego pojazdu może udzielić pomocy w uruchamianiu silnika, wykorzystując do tego celu swój akumulator i przewody rozruchowe. Należy przestrzegać poniższych zasad:
 • W niektórych pojazdach nie ma dostępu do akumulatora. W takiej sytuacji należy wykorzystać zewnętrzny akumulator lub urządzenie do awaryjnego rozruchu silnika.
 • Pojazdy z silnikiem benzynowym: Z funkcji awaryjnego uruchamiania silnika należy korzystać tyko przy zimnym silniku i schłodzonym układzie wydechowym.
 • Nie uruchamiać silnika, gdy akumulator jest zamarznięty. Należy go najpierw odmrozić.
 • Drugi pojazd wykorzystywany do awaryjnego rozruchu silnika musi mieć instalację elektryczną o napięciu znamionowym 12 V.
 • Stosować wyłącznie niewykazujące uszkodzeń przewody rozruchowe o odpowiednim przekroju i z izolowanymi zaciskami.
 • Upewnić się, czy pojazdy nie dotykają do siebie.
Należy upewnić się, że
 • przewody rozruchowe nie są uszkodzone
 • niezaizolowane części zacisków biegunów przewodu do awaryjnego rozruchu nie dotykają innych części metalowych, gdy są połączone z akumulatorem
 • przewody rozruchowe nie dotykają części, które mogą się poruszać podczas pracy silnika, np. koło paska klinowego lub wentylator

- Zabezpieczyć pojazd za pomocą elektrycznego hamulca postojowego.

- Manualna skrzynia biegów: Wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i włączyć bieg jałowy.

- Automatyczna skrzynia biegów: Przełączyć skrzynię biegów w położenie .

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
i wyjąć.

- Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne, np. ogrzewanie szyby tylnej, oświetlenie itd.

- Otworzyć pokrywę komory silnika.

Awaryjne uruchamianie silnika

Pozycja
oznacza naładowany akumulator innego pojazdu lub urządzenie do awaryjnego rozruchu silnika.

- Zdjąć osłonę
styku dodatniego
i przesunąć do tyłu.

- Połączyć przewodem rozruchowym styk dodatni
we własnym pojeździe z biegunem dodatnim
zewnętrznego akumulatora .
Najpierw podłączyć przewód do własnego akumulatora.

- Włączyć silnik pojazdu pomagającego przy rozruchu, by pracował z prędkością obrotową biegu jałowego.

- Połączyć przewodem rozruchowym biegun ujemny
zewnętrznego akumulatora
z punktem masowym
we własnym pojeździe. Najpierw podłączyć przewód do zewnętrznego akumulatora .

- Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, podłączyć drugi akumulator i przed próbą rozruchu odczekać kilka minut. Spowoduje to podładowanie własnego akumulatora.

- Włączyć silnik.

- Przed odłączeniem przewodu rozruchowego pozostawić silniki pracujące przez kilka minut.

- Przewód do rozruchu awaryjnego najpierw odłączyć od punktu masowego
i bieguna ujemnego ,
a następnie od zacisku dodatniego
i bieguna dodatniego .
Należy zacząć od zacisków własnego pojazdu.

- Po odłączeniu przewodów rozruchowych zamknąć osłonę
styku dodatniego .

- Zamknąć pokrywę komory silnika.

- Zlecić sprawdzenie akumulatora w fachowym serwisie.

Info 

Awaryjne uruchamianie silnika nie jest standardowym trybem działania.

Przewody rozruchowe i dalsze informacje na temat awaryjnego rozruchu silnika są dostępne we wszystkich fachowych serwisach.

  Wymiana akumulatora 12 V

  Należy przestrzegać wskazówek dotyczących akumulatora 12 V. Mercedes-Benz zaleca, aby wymianę akumulatora 12 V zlecać w fachowym ...

  Categorie