Honda CR-V: Układ kontroli temperatury i wentylacji

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Elementy sterujące –> Układ kontroli temperatury i wentylacji

Obsługa automatycznego układu kontroli temperatury i wentylacji

Układ automatycznej kontroli temperatury i wentylacji zachowuje wybraną temperaturę wnętrza. Układ automatycznie dostosowuje ilość ciepłego i zimnego powietrza, aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę w pojeździe do żądanej wartości w jak najkrótszym czasie.

Obsługa automatycznego układu kontroli temperatury i wentylacji


*1: Na ilustracji pokazano wersję z kierownicą po lewej stronie. W wersji z kierownicą po prawej stronie przyciski są umieszczone symetrycznie, po przeciwnej stronie w stosunku do wersji z kierownicą po lewej stronie.

Wersje z wyświetlaczem audio

Nacisnąć przycisk CLIMATE, aby wyświetlić informacje dotyczące układu klimatyzacji, TRYBU i sterowania wentylatorem na ekranie audio/ekranie informacyjnym i móc korzystać z obsługi ręcznej. Wybrać ikonę, aby włączyć lub wyłączyć układ klimatyzacji, zmienić tryb nawiewu lub zmienić prędkość obrotową wentylatora.

Jeżeli podczas korzystania z układu kontroli temperatury i wentylacji w trybie automatycznym zostanie naciśnięty dowolny przycisk, to funkcja tego przycisku będzie funkcją priorytetową.


Obsługa automatycznego układu kontroli temperatury i wentylacji


Z układu należy korzystać, gdy silnik jest uruchomiony.

1. Nacisnąć przycisk AUTO.

Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

2. Ustawić temperaturę wewnętrzną pokrętłem regulacji temperatury.

Wersje z wyświetlaczem audio

2. Dostosować temperaturę wnętrza za pomocą pokrętła regulacji temperatury po stronie kierowcy lub pasażera.

3. Nacisnąć przycisk (wł./wył.) ,
aby anulować.

■ Przełączanie pomiędzy trybem recyrkulacji a trybem świeżego powietrza Nacisnąć przycisk (recyrkulacja) lub
(świeże powietrze), aby
przełączyć tryb w zależności od warunków otoczenia.

Tryb recyrkulacji (lampka
zapalona): Powietrze z wnętrza pojazdu krąży w obiegu zamkniętym przepływając przez układ.

Tryb świeżego powietrza
(lampka zapalona): Pobieranie powietrza z zewnątrz samochodu. W zwykłych warunkach należy utrzymywać układ w trybie świeżego powietrza.

Lampka AUTO zgaśnie, lecz funkcje niezwiązane z naciśniętym przyciskiem będą sterowane automatycznie.

Wentylator może nie uruchamiać się niezwłocznie po naciśnięciu przycisku AUTO, aby zapobiec dostarczaniu zimnego powietrza z zewnątrz.

Wersje z układem Auto Stop

W trakcie automatycznego wyłączania silnika działanie klimatyzacji jest zawieszane i aktywny pozostaje tylko nawiew.

Jeżeli działanie układu klimatyzacji nie ma być wstrzymane, nacisnąć przycisk OFF systemu Auto stop, aby wyłączyć funkcję Auto stop.

Jeśli temperatura wnętrza jest bardzo wysoka, można zmniejszyć ją szybciej, częściowo otwierając okna, włączając tryb AUTO oraz ustawiając niską wartość temperatury. Zmienić tryb świeżego powietrza na tryb recyrkulacji, aż temperatura spadnie.

Jeżeli zostanie ustawiona dolna lub górna temperatura graniczna, na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie Lo lub Hi.

Naciskanie przycisku
powoduje włączanie i wyłączanie układu kontroli temperatury i wentylacji. Po włączeniu układ powraca do ostatniego ustawienia.

Gdy jest aktywny tryb ECON, układ kontroli temperatury i wentylacji może działać mniej efektywnie.

Usuwanie szronu z szyby przedniej i szyb bocznych

Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

Usuwanie szronu z szyby przedniej i szyb bocznych


Naciśnięcie przycisku (nawiew na przednią
szybę) włącza układ klimatyzacji i automatycznie przestawia układ w tryb świeżego powietrza.

Ponownie nacisnąć przycisk
, aby wyłączyć układ, co spowoduje przywrócenie poprzednich ustawień.

Wersje z wyświetlaczem audio

Usuwanie szronu z szyby przedniej i szyb bocznych


Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem jazdy należy się upewnić, że wszystkie szyby umożliwiają dobrą widoczność.

Nie należy ustawiać temperatury zbyt bliskiej górnemu lub dolnemu ograniczeniu.

Jeżeli na przednią szybę zostanie skierowane zimne powietrze, jej zewnętrzna strona może się pokryć mgłą.

Jeżeli boczne szyby zaparują, należy wyregulować nadmuch tak, aby owiewało je powietrze.

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Aby usunąć zaparowanie przy włączonej funkcji Auto Stop, należy ponownie uruchomić silnik w poniżej opisany sposób.

1. Sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów jest w położeniu (N).

2. Całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła.

3. Nacisnąć przycisk .■ Aby szybko usunąć zaparowanie z szyb

Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem


1. Nacisnąć przycisk
(włączona lampka).

2. Nacisnąć przycisk
(włączona lampka).

Wersje z wyświetlaczem audio

Wersje z wyświetlaczem audio


Po usunięciu zaparowania z szyb należy przełączyć układ na tryb świeżego powietrza. Jeśli układ pozostanie w trybie recyrkulacji, wilgoć może spowodować zaparowanie szyb. Zmniejszy to widoczność.


Tryb synchronizacji

Tryb synchronizacji


Tryb synchronizacji umożliwia ustawienie temperatury synchronicznie po stronie kierowcy i pasażera.

1. Nacisnąć przycisk SYNC.

 •  Układ przełączy się w tryb synchronizacji.

2. Ustawić temperaturę za pomocą pokrętła regulacji temperatury po stronie kierowcy.

Nacisnąć przycisk SYNC, aby powrócić do trybu podwójnego.

Po naciśnięciu przycisku
układ przełącza się w tryb synchronizacji.

W trybie synchronizacji nie można niezależnie regulować temperatury po stronie kierowcy i pasażera.


Czujniki automatycznego układu kontroli temperatury i wentylacji

Czujniki automatycznego układu kontroli temperatury i wentylacji


Układ automatycznej klimatyzacji wykorzystuje czujniki. Należy uważać, aby ich nie przykrywać ani nie oblać.

Czujniki automatycznego układu kontroli temperatury i wentylacji


  Wyposażenie wnętrza zwiększające komfort użytkowania pojazdu

  Schowek podręczny Pociągnąć uchwyt, aby otworzyć schowek w desce rozdzielczej. NIEBEZPIECZEŃSTWO Otwarty schowek w desce rozdzielczej moż ...

  Cechy

  ...

  Categorie