Honda CR-V: Sprawdzanie akumulatora

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Obsługa serwisowa –> Akumulator –> Sprawdzanie akumulatora

Sprawdzanie akumulatora


Stan akumulatora jest monitorowany przez czujnik znajdujący się na ujemnym zacisku akumulatora. W przypadku wystąpienia usterki czujnika, w interfejsie informacyjnym kierowcy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

W takim przypadku należy zlecić sprawdzenie pojazdu w ASO Honda.

Należy co miesiąc sprawdzać, czy styki akumulatora i zaciski nie są skorodowane.

W przypadku odłączenia akumulatora lub jego rozładowania:

  • Zostaje zablokowany system audio.
  • Zostają wyzerowane ustawienia zegara.
  • Układ immobilizera wymaga wyzerowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

W trakcie korzystania z akumulatora wydziela się z niego wodór, czyli gaz o właściwościach wybuchowych.

Wystarczy wówczas płomień, a nawet iskra, aby spowodować rozsadzenie akumulatora, skutkujące często poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Do akumulatora nie należy zbliżać przedmiotów iskrzących, źródeł otwartego ognia ani materiałów łatwopalnych.

Do obsługi serwisowej akumulatora należy używać odzieży i maski ochronnej. Alternatywnie należy je zlecić wykwalifikowanemu mechanikowi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Akumulator jest napełniony elektrolitem, stanowiącym roztwór kwasu siarkowego.

Roztwór ten powoduje korozję i jest trujący.

Jeśli elektrolit dostanie się do oczu albo wejdzie w kontakt ze skórą, może spowodować poważne oparzenia. Podczas obsługi akumulatora zakładać odzież ochronną i okulary ochronne.

Połknięcie elektrolitu grozi śmiertelnym zatruciem, dlatego w takim wypadku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI


Postępowanie w nagłych wypadkach

Oczy: Przez przynajmniej 15 minut przemywać wodą z kubka lub innego pojemnika. (Strumień wody pod ciśnieniem może uszkodzić oko.) Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Skóra: Zdjąć ubranie zalane elektrolitem. Spłukać oparzoną skórę dużą ilością wody. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Połknięcie: Napić się wody lub mleka. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku stwierdzenia korozji należy oczyścić zaciski akumulatora za pomocą roztworu proszku do pieczenia i wody. Oczyścić zaciski czystą ściereczką. Baterię osuszyć tkaniną/ściereczką. Na koniec wymagane jest nałożenie smaru na zaciski w celu zmniejszenia ryzyka powtórnego wystąpienia korozji.

W przypadku wymiany akumulatora, nowy akumulator powinien mieć taką samą charakterystykę techniczną.

Więcej informacji można uzyskać w serwisie.


    Ładowanie akumulatora

    Należy odłączyć oba przewody akumulatora, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia układu elektrycznego pojazdu. Przewód ujemny (-) należy zaw ...

    Categorie