Honda CR-V: Informacje ogólne na temat systemu audio

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Cechy –> Informacje ogólne na temat systemu audio

Kompatybilne urządzenia iPod, iPhone i pamięci flash USB

Kompatybilne wersje iPod i iPhone

Model

 • iPod (piąta generacja)

 • iPod classic 80/160 GB (wprowadzony w 2007 r.)

 • iPod classic 120 GB (wprowadzony w 2008 r.)

 • iPod classic 160 GB (wprowadzony w 2009)

 • iPod nano (generacja od 1 do 6) wprowadzony między 2005 a 2012 r.

 • iPod touch (generacja od 1 do 5) wprowadzony między 2007 a 2012 r.

 • iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5c*1/iPhone 5s*1

System może nie współpracować ze wszystkimi wersjami oprogramowania zawartymi w tych urządzeniach.


*1:Wersje z wyświetlaczem audio

Pamięci przenośne USB

 • Zaleca się stosowanie pamięci USB o pojemności 256 MB lub większej.
 • Niektóre odtwarzacze cyfrowe audio mogą nie współpracować z systemem.
 • Niektóre pamięci flash USB (np. urządzenie z blokadą zabezpieczającą) mogą nie działać.
 • Niektóre pliki nie pozwalają na odtwarzanie dźwięku lub wyświetlanie informacji tekstowych.
 • Niektóre wersje formatów MP3, WMA, AAC, WAV* lub MP4* mogą nie być obsługiwane.

Pliki na pamięci flash USB są odtwarzane w kolejności zapisania. Kolejność ta może być inna, niż pokazywana na komputerze PC lub na urządzeniu.


Polecane urządzenia

Polecane urządzenia


Informacje prawne dotyczące Apple CarPlay/Android Auto

Wersje z wyświetlaczem audio

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA, LICENCJA/OŚWIADCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYKORZYSTANIE APLIKACJI APPLE CARPLAY PODLEGA ZAAKCEPTOWANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA WARUNKOM UŻYTKOWANIA APLIKACJI CARPLAY, BĘDĄCYMI CZĘŚCIĄ WARUNKÓW UŻYTKOWANIA SYSTEMU APPLE iOS. W PODSUMOWANIU, WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI CARPLAY WYŁĄCZAJĄ FIRMĘ APPLE I JEJ DOSTAWCÓW USŁUG Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE USŁUG LUB ZAPRZESTANIE ICH ŚWIADCZENIA; ŚCIŚLE OGRANICZAJĄ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FIRMY APPLE I JEJ DOSTAWCÓW USŁUG; OPISUJĄ RODZAJ INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU (NP. LOKALIZACJA, PRĘDKOŚĆ I STAN POJAZDU) GROMADZONYCH I PRZECHOWYWANYCH PRZEZ FIRMĘ APPLE I JEJ DOSTAWCÓW USŁUG; ORAZ OPISUJĄ NIEKTÓRE POTENCJALNE RYZYKA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM APLIKACJI CARPLAY, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWEGO ROZPROSZENIA UWAGI KIEROWCY. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA I ZARZĄDZANIA PRZEZ FIRMĘ APPLE DANYMI PRZESŁANYMI ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI CARPLAY ZAWARTO W POLITYCE PRYWATNOŚCI FIRMY APPLE.

WYKORZYSTANIE APLIKACJI ANDROID AUTO PODLEGA ZAAKCEPTOWANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA WARUNKOM UŻYTKOWANIA APLIKACJI ANDROID AUTO, NA KTÓRE UŻYTKOWNIK MUSI WYRAZIĆ ZGODĘ W MOMENCIE POBRANIA APLIKACJI ANDROID AUTO NA TELEFON Z SYSTEMEM ANDROID. W PODSUMOWANIU, WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI ANDROID AUTO WYŁĄCZAJĄ FIRMĘ GOOGLE I JEJ DOSTAWCÓW USŁUG Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE USŁUG LUB ZAPRZESTANIE ICH ŚWIADCZENIA; ŚCIŚLE OGRANICZAJĄ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FIRMY GOOGLE I JEJ DOSTAWCÓW USŁUG; OPISUJĄ RODZAJ INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU (NP. LOKALIZACJA, PRĘDKOŚĆ I STAN POJAZDU) GROMADZONYCH I PRZECHOWYWANYCH PRZEZ FIRMĘ GOOGLE I JEJ DOSTAWCÓW USŁUG; ORAZ OPISUJĄ NIEKTÓRE POTENCJALNE RYZYKA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM APLIKACJI ANDROID AUTO, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWEGO ROZPROSZENIA UWAGI KIEROWCY.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA I ZARZĄDZANIA PRZEZ FIRMĘ GOOGLE DANYMI PRZESŁANYMI ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI ANDROID AUTO ZAWARTO W POLITYCE PRYWATNOŚCI FIRMY GOOGLE.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE UŻYTKOWANIE APPLE CARPLAY I ANDROID AUTO ("APLIKACJI") ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ ŻE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I DZIAŁANIEM LEŻY W JEGO GESTII I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE, NA JAKI POZWALAJĄ PRZEPISY PRAWA. APLIKACJE DOSTARCZANE SĄ W STANIE "W JAKIM SĄ" I W "W JAKIM SĄ DOSTĘPNE" ZE WSZYSTKIMI SWOIMI WADAMI I BEZ ŻADNEJ DALSZEJ GWARANCJI, ZAŚ FIRMA HONDA NINIEJSZYM OŚWIADCZA, ŻE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE APLIKACJI USTANAWIAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI JAKOŚCI LUB RĘKOJMI WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ LUB USTAWOWEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO WYKORZYSTANIA ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH. ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ HONDA LUB JEJ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE BĘDĄ STANOWIĆ PODSTAWY GWARANCJI. PRZYKŁADOWO, ALE BEZ OGRANICZANIA SIĘ DO, FIRMA HONDA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI DANYCH ZAPEWNIANYCH PRZEZ APLIKACJE, TAKICH JAK DOKŁADNOŚĆ WSKAZYWANIA KIERUNKÓW, SZACOWANY CZAS PODRÓŻY, OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI, WARUNKI DROGOWE, WIADOMOŚCI, POGODA, NATĘŻENIE RUCHU LUB INNE TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ FIRMY APPLE I GOOGLE, ICH FILIE LUB DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH. FIRMA HONDA NIE UDZIELA GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z UTRATĄ DANYCH APLIKACJI, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ UTRACONE W DOWOLNYM MOMENCIE. FIRMA HONDA NIE GWARANTUJE, ŻE APLIKACJE I ŚWIADCZONE W ICH RAMACH USŁUGI BĘDĄ DOSTARCZANE PRZEZ CAŁY CZAS LUB ŻE WYBRANE BĄDŹ WSZYSTKIE USŁUGI BĘDĄ DOSTĘPNE W DANYM CZASIE LUB LOKALIZACJI. PRZYKŁADOWO, ŚWIADCZENIE USŁUG MOŻE ZOSTAĆ WSTRZYMANE BĄDŹ PRZERWANE BEZ POWIADOMIENIA NA CZAS NAPRAW, KONSERWACJI, USPRAWNIANIA ZABEZPIECZEŃ, AKTUALIZACJI ITD., W ZWIĄZKU Z CZYM USŁUGI TE MOGĄ NIE BYĆ DOSTĘPNE W REGIONIE LUB LOKALIZACJI UŻYTKOWNIKA. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZMIANY W TECHNOLOGIACH WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ STRONY TRZECIE LUB W PRZEPISACH PRAWNYCH MOGĄ DOPROWADZIĆ DO PRZESTARZAŁOŚCI LUB UNIEMOŻLIWIĆ KORZYSTANIE Z USŁUG I APLIKACJI.

W ZAKRESIE, NA JAKI POZWALAJĄ PRZEPISY PRAWA, FIRMA HONDA I JEJ FILIE NIE PRZYJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY UBOCZNE, WYMIERNE, POŚREDNIE CZY WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB DANYCH, PRZERWAMI W PRZESYLE DANYCH ORAZ INNYMI SZKODAMI I STRATAMI WYNIKAJĄCYMI Z UŻYTKOWANIA LUB NIEUMIEJĘTNOŚCI UŻYTKOWANIA APLIKACJI LUB ZWIĄZANYCH Z NIMI INFORMACJI BEZ WZGLĘDU NA TO, W JAKI SPOSÓB ONE ZAISTNIAŁY, A TAKŻE BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ZOBOWIĄZAŃ (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST NIĄ PRAWO UMÓW, PRAWO DELIKTÓW CZY TEŻ INNA DZIEDZINA PRAWA), NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMA HONDA ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE KRAJE I SYSTEMY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJĄ WYJĄTKÓW LUB OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH ZE SZKODAMI, ZATEM OGRANICZENIA TE MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZENIA TE MAJĄ ZASTOSOWANIE, NAWET W PRZYPADKU, GDY POWYŻSZE ŚRODKI NAPRAWCZE NIE ODNIOSĄ ZAMIERZONEGO SKUTKU.

Informacje o licencjach typu Open Source

Aby uzyskać informacje na temat licencji typu Open Source, wykonać poniższą procedurę.

Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

 1. Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.
 2. Obrócić , aby wybrać
  Ustawianie, a następnie nacisnąć .

 3. Obrócić , aby wybrać
  Licencja, a następnie nacisnąć .

Wersje z wyświetlaczem audio

 1. Wybrać .

 2. Wybrać Ustawienia.
 3. Wybrać System.
 4. Wybrać zakładkę Inne.
 5. Wybrać Szczeg. informacje.
 6. Wybrać Informacje o urządzeniu.
 7. Wybrać Informacje prawne.
 8. Wybrać licencje typu Open Source.

Modele wyposażone w moduł eCall

Informacje o wolnym/otwartym oprogramowaniu

Produkt ten zawiera wolne/otwarte oprogramowanie (FOSS).

Informacje dotyczące licencji i/lub kod źródłowy oprogramowania FOSS można znaleźć pod następującym adresem internetowym.

https://www.denso.com/global/en/opensource/tcu/honda/

LICENCJA: Copyright (c) 2001 Bob Trower, Trantor Standard Systems Inc.

Niniejszym zezwala się, bez żadnych opłat, każdej osobie, która weszła w posiadanie kopii niniejszego oprogramowania oraz przypisanej mu dokumentacji (zwanych dalej "Oprogramowaniem") na swobodne zarządzanie Oprogramowaniem, w tym między innymi na użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, łączenie, publikowanie, dystrybuowanie, sublicencjonowanie i/ lub odsprzedawanie kopi Oprogramowania oraz udzielanie osobom, które weszły w posiadanie Oprogramowanie tych samych praw, przy spełnieniu następujących warunków: Powyższa informacja o prawach autorskich oraz niniejsze zezwolenie winny być dołączane do każdej pełnej lub częściowej kopii Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST W STANIE "W JAKIM JEST", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA, SZKODY I ZOBOWIĄZANIA (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ICH PODSTAWĄ JEST PRAWO UMÓW, PRAWO DELIKTÓW CZY TEŻ INNA DZIEDZINA PRAWA) WYNIKŁE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z OPROGRAMOWANIA, JEGO UŻYTKOWANIA BADŹ DZIAŁANIA.


  Android/Aplikacje

  Wersje z wyświetlaczem audio W przypadku wystąpienia błędu podczas korzystania z systemu audio lub aplikacji mogą zostać wyświetlone nast ...

  Funkcje podlegające konfiguracji

  Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem Użyć ekranu Audio/Informacje, aby zmienić wybrane funkcje. Podczas dostosowywania ustawień osobistych: ...

  Categorie