Ford Kuga: Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Przeglądy okresowe i obsługa –> Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik

OSTRZEŻENIE

Nie wylewaj płynu chłodzącego do domowej kanalizacji ani publicznego systemu ścieków. Korzystaj z autoryzowanych punktów utylizacji takich odpadów.

Nie wlewaj płynu chłodzącego do zbiornika płynu spryskiwaczy przedniej szyby. W przypadku natryśnięcia płynu chłodzącego na przednią szybę może dojść do ograniczenia widoczności.

Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik

Upewnij się, że poziom płynu chłodzącego znajduje się pomiędzy oznaczeniami
MIN i MAX na zbiorniku płynu chłodzącego w temperaturze otoczenia. Jeżeli poziom płynu chłodzącego znajduje się na oznaczeniu poziomu minimalnego lub poniżej tego oznaczenia, niezwłocznie dolej płynu chłodzącego.

Stężenie płynu chłodzącego należy utrzymywać w granicach od 48% do 50%, co odpowiada temperaturze krzepnięcia od -34ºC do -37ºC.

Wskazówka:  Gorący płyn chłodzący rozszerza się.Jego poziom może przekroczyć oznaczenie MAX.

Wskazówka:  Nie stosuj granulatów przeciw wyciekom, środków uszczelniających układ chłodzenia ani dodatków niewymienionych w specyfikacji, ponieważ mogą one doprowadzić do uszkodzenia układu ogrzewania lub układu chłodzenia silnika.

Dolewanie płynu chłodzącego

OSTRZEŻENIE

Nie odkręcaj korka zbiornika płynu chłodzącego, gdy silnik jest włączony lub układ chłodzenia jest gorący. Poczekaj 10 minut na spadek temperatury układu chłodzenia. Owiń korek zbiornika płynu chłodzącego grubą tkaniną, aby uniknąć ryzyka oparzenia, i powoli go wykręć. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

Nierozcieńczony płyn chłodzący jest palny i może zapalić się, jeśli zostanie rozlany na gorące elementy układu wydechowego.


Nie zalecamy stosowania odzyskanego płynu chłodzącego, ponieważ nie jest jeszcze dostępny proces recyklingu, który został zatwierdzony przez firmę Ford.

Nie należy mieszać płynów chłodzących różnego typu lub koloru.

Wskazówka:  Dolej mieszankę 50/50 płynu niskozamarzającego i wody lub gotowy roztwór płynu chłodzącego silnik zgodny z właściwą specyfikacją.

Wskazówka:  Stosuj płyny zgodne ze specyfikacją lub spełniające określone wymogi. Zastosowanie innych płynów może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu.

Aby uzupełnić płyn chłodzący do prawidłowego poziomu:
 1. Odkręć korek zbiornika płynu chłodzącego.
 1. Dolej płynu chłodzącego do oznaczenia MAX; nie napełniaj nadmiernie.
 1. Przykręć korek zbiornika płynu chłodzącego.Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz silny opór.
W nagłym wypadku do układu chłodzenia można dolać wodę bez płynu chłodzącego silnik, aby umożliwić dotarcie do stacji naprawy pojazdów.

Wskazówka:  Przedłużone stosowanie nieprawidłowo rozcieńczonego płynu chłodzącego może spowodować uszkodzenie, np. korozję, przegrzanie lub zamarznięcie.

  Wentylator chłodzenia silnika - 1,5L Duratorq-TDCi Diesel/2,0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel

  OSTRZEŻENIE Nie zbliżaj rąk ani części odzieży do wentylatora chłodzenia silnika. W pewnych warunkach wentylator chłodzenia silnika m ...

  Sprawdzenie płynu hamulcowego

  OSTRZEŻENIE Nie stosuj żadnego innego płynu niż zalecany płyn hamulcowy, gdyż zmniejszy to skuteczność hamowania. Zastosowanie niew ...

  Categorie