Ford Kuga: Podłączanie odtwarzacza multimedialnego do portu USB

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC –> Korzystanie z systemu SYNC z odtwarzaczem Media Player –> Podłączanie odtwarzacza multimedialnego do portu USB

Wskazówka: Jeśli Twój odtwarzacz multimedialny ma przełącznik zasilania, pamiętaj, aby włączyć urządzenie.

Aby połączyć za pomocą poleceń głosowych
 1. Podłącz urządzenie do portu USB pojazdu.
 1. Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:
Polecenie głosowe  Działanie i opis 
(USB [stick] | iPod | MP3 [player]) Możesz teraz odtwarzać muzykę, wypowiadając jedno z odpowiednich poleceń głosowych. Patrz polecenie głosowe dotyczące mediów. 

Nie musisz wypowiadać słów, które pojawiają się w kwadratowych nawiasach. Przykładowo, gdy pojawi się "(USB [stick] | iPOD | MP3 [player])", można powiedzieć "USB" lub "USB stick".

Aby połączyć za pośrednictwem menu systemu
 1. Podłącz urządzenie do portu USB pojazdu.
 1. Naciśnij przycisk Media (obok wyświetlacza systemu audio), aż komunikat uruchamiania pojawi się na wyświetlaczu.
Pozycja menu  Działanie i opis 
Przeglądaj USB W zależności od tego, ile plików multimedialnych znajduje się na podłączonym urządzeniu, na wyświetlaczu może pojawić się komunikat indeksowania. Gdy tworzenie indeksu zostanie ukończone, ekran powróci do menu odtwarzania. 

Wybierz jedną z poniższych:

Pozycja menu 
Odtw. wszystko
Listy odtwarz.
Ścieżek
Artyści
Albumy
Gatunki
Przeglądaj USB
Reset USB
Zakończ

Co jest odtwarzane?

W dowolnej chwili podczas odtwarzania możesz nacisnąć przycisk układu sterowania głosem i zapytać system co jest odtwarzane. System odczyta etykietę metadanych bieżącego utworu, jeśli jest wypełniona.

Polecenia głosowe dotyczące mediów

Missing Image 
Naciśnij przycisk poleceń głosowych i po sygnale powiedz:  

Polecenie głosowe  Działanie i opis 
(USB [stick] | iPod | MP3 [player]) Możesz teraz odtwarzać muzykę, wypowiadając jedno z odpowiednich poleceń głosowych. 

Możesz wypowiedzieć dowolne polecenie głosowe z poleceń pojawiających się w nawiasach i rozdzielonych za pomocą |. Przykładowo, gdy pojawi się "(what's | what is)", należy powiedzieć: "what's" lub "what is".

Musisz wypowiedzieć polecenie głosowe, które pojawia się poza nawiasami. Przykładowo, gdy pojawi się "who plays this (what's | what is) playing", należy powiedzieć: "who plays this (what's lub what is) playing".

Polecenie głosowe  Opis i działanie 
pause Wstrzymuje odtwarzanie. 
play Wznawia odtwarzanie. 
play [album] ___  
play all Odtwarzaj wszystkie media w urządzeniu od pierwszego utworu do ostatniego. 
play [artist] ___  
play [genre] ___  
play [playlist] ___  
next [track | title | song | file | podcast | chapter | episode] Odtwarza następny utwór w aktualnych mediach. 
previous [track | title | song | file | podcast | chapter | episode] Odtwarza poprzedni utwór w aktualnych mediach. 
[play] (similar music | more like this) Tworzy listę odtwarzania w gatunku podobnym do aktualnie odtwarzanego. 
play [song | track | title | file] ___  
repeat off  
repeat one [on] Powtarza aktualny utwór. 
shuffle [all] [on] Odtwarza aktualną listę odtwarzania w przypadkowej kolejności. (Nie wszystkie urządzenia obsługują to polecenie.) 
shuffle off  
((who's | who is) this | who plays this | (what's | what is) playing [now] | (what | which) (song | track | artist) is this | (who's | who is) playing | (what's | what is) this) W dowolnej chwili podczas odtwarzania możesz nacisnąć przycisk układu sterowania głosem i zapytać system co jest odtwarzane. System odczyta etykietę metadanych (jeśli jest wypełniona) bieżącego utworu. 

___ to oznaczenie dynamiczne, co znaczy, że może być to nazwa dowolnej pozycji, np. grupy, wykonawcy lub utworu. Na przykład możesz powiedzieć "Play artist The Beatles".

Przykłady poleceń dotyczących USB

System SYNC zapewnia wiele intuicyjnych sposobów głosowego odszukania i odtworzenia piosenki. Na przykład, aby odtworzyć posiadaną piosenkę pod nazwą "Penny Lane" z albumu "Magical Mystery Tour", możemy powiedzieć:

 • Play song "Penny Lane".
 • Play "Penny Lane".
Jeśli chcemy odtworzyć cały album, możemy powiedzieć:
 • Play album "Magical Mystery Tour".
 • Play "Magical Mystery Tour".

  Korzystanie z systemu SYNC z odtwarzaczem Media Player

  Możesz uzyskać dostęp i odtwarzać muzykę ze swojego odtwarzacza multimedialnego przez system głośników pojazdu za pomocą menu medi&# ...

  Bluetooth Audio

  System może również odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego za pośrednictwem systemu Bluetooth. Aby włączyć odtwarzanie audio ...

  Categorie