Fiat 500X: Uwaga i ostrzeżenie

UWAGA

Układ dolotowy powietrza (filtr powietrza, gumowe przewody itd.) może pełnić funkcję ochronną w przypadku zjawiska zwanego "backfire" (niekontrolowane wybuchy mieszanki paliwowo-powietrznej w kolektorze dolotowym silnika). NIE NALEŻY WYJMOWAĆ tego systemu w innych sytuacjach niż konieczność przeprowadzenia czynności naprawczych lub konserwacyjnych. Przed uruchomieniem silnika należy upewnić się, że system nie jest zdemontowany: nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może doprowadzić do poważnych obrażeń.

Emisje spalin są bardzo niebezpieczne i mogą doprowadzić do śmierci. Spaliny zawierają bowiem tlenek węgla, czyli bezwonny i bezbarwny gaz, który w razie wdychania go może spowodować omdlenia i zatrucia.

Układ wydechowy może osiągać wysokie temperatury i w przypadku parkowania na materiałach łatwopalnych może doprowadzić do pożaru. Zapalić mogą się również suche liście i trawa, jeśli zetkną się z elementami układu wydechowego. Należy unikać parkowania samochodu lub korzystania z niego w sytuacjach, w których układ wydechowy mógłby zetknąć się z materiałem łatwopalnym.

OSTRZEŻENIE

Najlepiej powierzyć konserwację samochodu ASO marki Fiat. Niemniej w przypadku samodzielnego wykonywania operacji okresowych i niewielkich czynności konserwacyjnych w samochodzie zaleca się stosować odpowiednie narzędzia, oryginalne części zamienne i wymagane płyny. Nie należy wykonywać żadnych interwencji bez posiadania niezbędnego doświadczenia.

Niewłaściwa konserwacja samochodu lub brak wykonywania czynności serwisowych i napraw (gdy są wymagane) może powodować bardziej kosztowne naprawy, uszkodzenia innych komponentów lub negatywny wpływ na osiągi samochodu. Należy natychmiast poddawać kontroli w ASO marki Fiat ewentualne nieprawidłowości w działaniu.

Samochód wyposażony jest w płyny zoptymalizowane do zabezpieczania jego osiągów, trwałości oraz wydłużania okresów międzyprzeglądowych. Nie należy stosować substancji chemicznych do mycia tego typu komponentów, ponieważ mogą one uszkodzić silnik, skrzynię biegów lub układ klimatyzacji. Uszkodzenia tego typu nie są objęte gwarancją na samochód.

Jeśli konieczne jest wykonanie mycia z powodu nieprawidłowego działania danego komponentu, należy stosować wyłącznie płyn specjalny do tego typu procedur.

Nadmierna lub niewystarczająca ilość oleju w korpusie powoduje tworzenie się pęcherzyków lub utratę ciśnienia: jest to niezwykle szkodliwe dla silnika. Należy zwracać uwagę, aby utrzymywać odpowiedni poziom.

Należy wymagać stosowania wyłącznie czynników chłodniczych i środków smarnych do sprężarki zatwierdzonych dla konkretnego typu układu klimatyzacji zastosowanego w samochodzie. Niektóre niezatwierdzone czynniki chłodnicze są łatwopalne i mogą spowodować wybuch, powodując obrażenia ciała. Stosowanie niezatwierdzonych czynników chłodniczych i środków smarnych może również zakłócić sprawność działania układu, co z kolei doprowadzi do kosztowych napraw.

Układ klimatyzacji powietrza zawiera czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem: aby uniknąć obrażeń ciała osób lub uszkodzeń układu, ewentualne uzupełnienie poziomu czynnika lub wszelkie naprawy wymagające odłączenia przewodów powinny być wykonywane w ASO marki Fiat.

Samochody wyposażone w konwerter katalityczny muszą być zasilane wyłącznie benzyną bezołowiową. Benzyna zawierająca ołów nieodwracalnie uszkodziłaby katalizator i spowodowałaby utratę jego funkcji ograniczania emisji zanieczyszczeń, odczuwalnie pogarszając osiągi silnika i w nieodwracalny sposób uszkadzając go. Jeśli silnik nie działa prawidłowo, zwłaszcza pod względem nieregularnego zapłonu lub spadku osiągów, należy natychmiast zwrócić się do ASO marki Fiat. Zbyt długa praca silnika w sposób nieprawidłowy może spowodować przegrzanie katalizatora, a w konsekwencji możliwe uszkodzenie go i uszkodzenie samochodu.

Stosowanie w skrzyni biegów innego oleju niż zalecany może niekorzystnie wpłynąć na jakość zmiany biegów i/lub spowodować nietypowe drgania skrzyni biegów.

    Opis

    Na poniższych stronach przedstawiono informacje dotyczące niezbędnej konserwacji przewidzianej przez personel techniczny, który zaprojektował ten sam ...

    Podnoszenie samochodu

    W przypadku, gdy konieczne jest podniesienie samochodu, należy zwrócić się do ASO marki Fiat, która wyposażona jest w podnośniki ramienio ...

    Categorie