Chevrolet Captiva: Układ klimatyzacji automatycznej

Opis ogólny

Układ w pełni automatycznej regulacji temperatury (FATC) samoczynnie kontroluje temperaturę we wnętrzu pojazdu i zapewnia maksymalny komfort bez względu na warunki pogodowe, porę roku i temperaturę zewnętrzną. Po ustawieniu trybu AUTO układ reguluje temperaturę wewnątrz pojazdu do wartości zadanej.

Wymagana temperatura jest regulowana sygnałem czujnika temperatury wewnętrznej, czujnika temperatury płynu chłodzącego, czujnika nasłonecznienia i czujnika temperatury otoczenia.

Czujnik promieni słonecznych

Czujnik promieni słonecznych


Czujnik promieni słonecznych jest umieszczony pomiędzy wylotami nawiewu na szybę przednią.

Czujnik ten wykrywa natężenie promieni słonecznych przy pracy w trybie AUTO.

Przestroga

Na czujniku nie należy umieszczać naklejek ani żadnych innych przedmiotów. Mogą one spowodować wadliwe działanie czujnika.

Czujnik temperatury wewnętrznej

Czujnik temperatury wewnętrznej


Czujnik temperatury wewnętrznej


Informacja o temperaturze wewnątrz kabiny samochodu wykorzystywana jest do określania wymagań w zakresie wentylacji przy pracy w trybie AUTO.

Przestroga

Czujnika temperatury nie należy zakrywać naklejkami, ponieważ nie będzie funkcjonował prawidłowo.

Automatyczna regulacja temperatury

Automatyczna regulacja temperatury


 1. Nastawa temperatury
 2. Wskaźnik odszraniania
 3. Wskaźnik wyboru trybu rozdziału powietrza
 4. Wskaźnik układu klimatyzacji
 5. Temperatura zewnętrzna
 6. Wskaźnik trybu AUTO
 7. Wskaźnik trybu dopływu powietrza z zewnątrz
 8. Wskaźnik trybu recyrkulacji
 9. Wskaźnik działania dmuchawy
 10. Wskaźnik prędkości dmuchawy
 11. Układ dwustrefowy

Gdy układ FATC pracuje w trybie AUTO, wystarczy ustawić żądaną temperaturę wewnętrzną.

Przycisk AUTO

Przycisk AUTO


Po naciśnięciu przycisku AUTO temperatura wewnętrzna jest regulowana automatycznie w taki sposób, aby osiągnąć temperaturę ustawioną przez użytkownika. Układ będzie automatycznie sterować trybem rozdziału powietrza, prędkością dmuchawy oraz klimatyzacją i recyrkulacją powietrza.

Wskaźnik trybu AUTO pojawi się na wyświetlaczu DIC (Centrum informacyjne kierowcy) znajdującym się pośrodku tablicy rozdzielczej.

Ustawianie wybranej temperatury

Ustawianie wybranej temperatury


Obracać pokrętłem regulacji temperatury do momentu wyświetlenia żądanej wartości.

W prawo: Temperatura jest zwiększana w odstępach co 0,5ºC (1ºF).

W lewo: Temperatura jest zmniejszana w odstępach co 0,5ºC (1ºF).

Temperaturę można ustawić w zakresie od 18ºC do 28ºC.

Uwagi: Po ustawieniu temperatury na wartość "HI" (maksymalna) lub "Lo" (minimalna) dmuchawa działa przez cały czas z najwyższą prędkością, nawet po osiągnięciu zadanej temperatury.

Układ dwustrefowy: Istnieje możliwość regulacji temperatury oddzielnie dla kierowcy i pasażera.

Za pomocą pokrętła SYNC podwyższyć lub obniżyć temperaturę w strefie pasażera.

Tryb wyświetlania układu dwustrefowego/ jednostrefowego na DIC lub ekranie nawigacji można zmienić przez naciśnięcie przycisku SYNC.

Nacisnąć przycisk SYNC w trybie układu dwustrefowego, aby połączyć wszystkie ustawienia układu klimatyzacji z ustawieniami kierowcy.

Ustawianie wybranej temperatury


Naciśnięcie przycisku OFF powoduje wyłączenie systemu.

Regulacja ręczna

Przycisk A/C

Przycisk A/C


Włącza i wyłącza klimatyzację. Po jego naciśnięciu tryb AUTO zostanie wyłączony, a kontrolka zgaśnie.

Po włączeniu klimatyzacji zaświeci się kontrolka układu klimatyzacji ().


Naciśnięcie przycisku A/C powoduje wyłączenie klimatyzacji, a naciśnięcie przycisku OFF wyłącza cały system.

Zmiana wyboru trybu rozdziału powietrza

Zmiana wyboru trybu rozdziału powietrza


Po naciśnięciu przycisku MODE tryb AUTO zostanie wyłączony, a tryb rozdziału powietrza będzie się zmieniać według następującego schematu: PRZÓD() → ROZDZIAŁ DWUPOZIOMOWY()
→ PODŁOGA()
→ PODŁOGA/SZYBY()


Przycisk trybu recyrkulacji

Przycisk trybu recyrkulacji


Umożliwia wybór trybu dopływu powietrza z zewnątrz lub recyrkulacji powietrza wewnętrznego.

Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy

Pokrętło regulacji prędkości dmuchawy


Umożliwia regulację prędkości obrotowej wentylatora dmuchawy.

Po obróceniu tego pokrętła tryb AUTO zostaje wyłączony.

Odszranianie

Odszranianie


Nacisnąć przycisk SZYBY (),
aby usunąć szron z powierzchni przedniej szyby. Klimatyzacja i tryb dopływu powietrza zewnętrznego włączą się automatycznie.

Za pomocą pokrętła regulacji prędkości dmuchawy ustawić intensywność nawiewu.

Tryb ten można anulować ponownie naciskając przycisk odszraniania lub przycisk klimatyzacji, pokrętło wyboru trybu rozdziału powietrza lub przycisk AUTO.

AQS

AQS


AQS (czujnik jakości powietrza) automatycznie zasysa zewnętrzne powietrze do przedziału pasażerskiego lub zmienia tryb powietrza zewnętrznego w tryb recyrkulacji w celu odcięcia dopływu spalin z zewnątrz oraz zabezpiecza powietrze w kabinie pasażerskiej przed zanieczyszczeniami.

W celu włączenia trybu AQS nacisnąć przycisk AQS. Lampka na przycisku zaświeci się.

Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie trybu AQS.

Lampka kontrolna zgaśnie, sygnalizując wyłączenie trybu AQS.

W przypadku korzystania z trybu AQS przez dłuższy czas szyby mogą ulec zaparowaniu. W takiej sytuacji należy wyłączyć tryb AQS i włączyć tryb dopływu powietrza zewnętrznego.

Wyświetlacz temperatury zewnętrznej

Wyświetlacz temperatury zewnętrznej


Temperatura zewnętrzna jest stale wyświetlana w centrum informacyjnym kierowcy (DIC).

Czujnik temperatury znajduje się w okolicy przedniego zderzaka.

Ze względu na umiejscowienie czujnika, temperatura nawierzchni drogi lub ciepło silnika może mieć wpływ na odczyt temperatury w czasie jazdy z małą prędkością lub podczas pracy silnika na biegu jałowym.

Zmiana jednostki temperatury

Aby zmienić jednostkę temperatury, należy:

1. Nacisnąć przycisk SET w centrum informacyjnym kierowcy i przytrzymać przez ponad 2 sekundy. Zacznie migać jednostka temperatury.

2. Nacisnąć przycisk Q lub lub
, aby zmienić jednostkę
temperatury (ºC↔º F).

  Układ klimatyzacji

  Agregat chłodniczy układu klimatyzacji ochładza powietrze w kabinie samochodu oraz usuwa z niego wilgoć, kurz i pyłki. Po odpowiednim ustawieniu pok ...

  Elektroniczny układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

  Nacisnąć, aby zmienić kierunek nawiewu powietrza. Nacisnąć, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość dmuchawy. Nag ...

  Categorie