Chevrolet Captiva: System RDS (Radio Data System)

Włączanie/wyłączanie funkcji AF

Funkcja AF dostraja radioodbiornik do stacji o najlepszym sygnale.

Nacisnąć przycisk MENU w trybie odbiornika radiowego, aby zostało wyświetlone menu odbiornika.

Naciśnięcie przycisku funkcji pod opcją RDS powoduje wyświetlenie przez system audio-nawigacyjny menu funkcji RDS.

Nacisnąć przycisk funkcji pod opcją AF .

Spowoduje to odpowiednio włączenie lub wyłączenie funkcji AF .

Włączanie/wyłączanie automatycznego przełączania na rozgłośnie regionalne

Funkcja automatycznego przełączania na rozgłośnie regionalne powoduje automatyczne dostrojenie systemu audio-nawigacyjnego do rozgłośni regionalnej.

Nacisnąć przycisk MENU w trybie odbiornika radiowego, aby system audio-nawigacyjny wyświetlił menu radioodbiornika.

Naciśnięcie przycisku funkcji pod opcją RDS powoduje wyświetlenie przez system audio-nawigacyjny menu funkcji RDS.

Nacisnąć przycisk funkcji pod opcją REG .

Spowoduje to odpowiednio włączenie lub wyłączenie funkcji rozgłośni regionalnych.

Odbiór komunikatów o ruchu drogowym

Aby odsłuchiwać komunikaty o ruchu drogowym, nacisnąć przycisk TP - system audio-nawigacyjny włączy komunikaty o ruchu drogowym.

Aby wyłączyć komunikaty o ruchu drogowym, nacisnąć przycisk TP , gdy system audio-nawigacyjny znajduje się w trybie komunikatów o ruchu drogowym.

Wyszukiwanie stacji nadającej komunikaty o ruchu drogowym

Naciśnięcie przycisku TP , gdy odbierana jest stacja, na której nie są nadawane komunikaty o ruchu drogowym, spowoduje wyszukanie przez system audio-nawigacyjny najbliższej stacji, na której są nadawane takie komunikaty.

    Radio AM-FM

    Wybór trybu radioodbiornika Nacisnąć przycisk BAND , aby przełączyć na radio AM/FM i DAB (tylko dla typu 2) z innego trybu. Zmiana zakresu Naci ...

    Categorie