Chevrolet Captiva: Radio AM-FM

Wybór trybu radioodbiornika

Nacisnąć przycisk BAND , aby przełączyć na radio AM/FM i DAB (tylko dla typu 2) z innego trybu.

Zmiana zakresu

Naciśnięcie przycisku BAND powoduje przełączenie pasma z AM na FM, FM na AM lub FM na DAB, DAB na FM (tylko dla typu 2).

Ręczne dostrajanie w górę/ w dół

Nacisnąć przyciski , aby
zmienić częstotliwość na wyższą/ niższą.

Każde naciśnięcie przycisków
powoduje zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości o jeden krok.

Automatyczne wyszukiwanie w górę/w dół

Nacisnąć przyciski , aby
automatycznie wyszukać następną/ poprzednią stację.

Pamięć ulubionych stacji

Składa się z 6 stron i mieści do 36 stacji z dowolnego pasma AM/FM i DAB (tylko typ 2).

W celu zaprogramowania stacji, należy:

 1. Odszukać żądaną stację, korzystając z funkcji wyszukiwania lub przycisku ręcznego strojenia.
 2. Wybrać stronę ulubionych stacji, naciskając przycisk ULUBIONE [FAV].
 3. Nacisnąć i przytrzymać przez ponad 1 sekundę przycisk funkcji z cyfrą, pod którą ma zostać zapisana stacja.

Według powyższej procedury w pamięci można zapisać 36 ulubionych stacji.

Włączanie odbioru ulubionych stacji

Ulubione stacje zaprogramowane w pamięci można wywołać według poniższej procedury:

 1. Wybrać stronę ulubionych stacji, naciskając przycisk ULUBIONE [FAV].
 2. Nacisnąć przycisk funkcji pod numerem zaprogramowanej ulubionej stacji, pod którym zapisana jest stacja, która ma zostać włączona.

Automatyczne zapamiętywanie stacji

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje
rozpoczęcie automatycznego zapamiętywania stacji i zapamiętanie 12 stacji.

Wyszukiwanie składowych serwisu DAB (tylko typ 2)

Nacisnąć przyciski , aby
wyszukać dostępny składnik serwisu DAB w bieżącym multipleksie.

Aby przejść do poprzedniego/ następnego multipleksu, nacisnąć jeden z przycisków .


Przeszukiwanie multipleksu DAB (tylko typ 2)

Nacisnąć i przytrzymać przyciski ,
aby automatycznie wyszukać dostępny składnik serwisu DAB charakteryzujący się dobrym odbiorem.

Przełączanie serwisu DAB (tylko typ 2)

Jeśli przy włączonej opcji Auto linking DAB-FM (automatyczne przełączanie DAB-FM) sygnał serwisu DAB jest słaby, system audio-nawigacyjny odbiera połączony składnik serwisu automatycznie.

(patrz Menu DAB → → wybierz żądany tryb łączenia)

Ręczne dostrajanie stacji DAB (tylko typ 2)

W trybie DAB nacisnąć przycisk MENU.

Na ekranie menu DAB nacisnąć przycisk funkcji pod opcją TUNE .

Nacisnąć przyciski ,
aby ręcznie znaleźć wymaganą częstotliwość nadawania.

Korzystanie z listy stacji DAB

 1. W trybie DAB nacisnąć przycisk MENU
 2. Na ekranie menu DAB nacisnąć przycisk LIST .
 3. Na ekranie menu stacji nacisnąć przycisk LIST .
 4. Zostanie wyświetlona informacja o listach stacji.
 5. Przycisk funkcji pod opcją TUNE umożliwia wyszukiwanie list stacji.
 6. Nacisnąć przycisk funkcji pod przyciskami ENT , aby wybrać żądaną listę.

Wyświetlanie informacji DAB (tylko typ 2)

Naciskać długo przycisk INFO , aby wybrać żądany tryb wyświetlania informacji nadawanych przez stacje DAB.

Lista kategorii DAB

 1. W trybie DAB nacisnąć przycisk MENU.
 2. Na ekranie menu DAB nacisnąć przycisk LIST .
 3. Na ekranie menu stacji nacisnąć przycisk CAT .
 4. Zostanie wyświetlona lista kategorii DAB.
 5. Obrócić ←, →, aby wybrać żądaną listę, a następnie nacisnąć przycisk kategorii, aby włączyć odbiór odpowiedniej częstotliwości radiowej.
 6. Przyciski
  umożliwiają przeszukiwanie list stacji.
 7. Użyć przycisków ENT , aby wybrać żądaną listę.

Aktualizowanie listy stacji DAB (tylko typ 2)

 1. W trybie DAB nacisnąć przycisk MENU.
 2. Na ekranie menu DAB nacisnąć przycisk LIST .
 3. Na ekranie menu stacji nacisnąć przycisk UPDATE .
 4. Zostanie przeprowadzona aktualizacja stacji DAB.
 5. Obrócić ←, →, aby wybrać żądaną listę, a następnie nacisnąć przycisk komunikatów, aby włączyć odbiór odpowiedniej częstotliwości radiowej.
 6. Uaktywniony zostanie przycisk komunikatów.

  System RDS (Radio Data System)

  Włączanie/wyłączanie funkcji AF Funkcja AF dostraja radioodbiornik do stacji o najlepszym sygnale. Nacisnąć przycisk MENU w trybie odbiornika r ...

  Categorie