Chevrolet Captiva: Pierwsze czynności

Witamy w systemie A-Navi

Dziękujemy za wybór zaawansowanego systemu nawigacji ("systemu A-Navi") w charakterze nawigacji samochodowej w Europie. Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowy opis oprogramowania do nawigacji.

Korzystanie z oprogramowania nie wymaga długiego przygotowania.

Zalecamy przeczytanie tej instrukcji, ponieważ umożliwia ona zapoznanie się z wyświetlanymi ekranami oraz obsługą systemu A-Navi.

1. Środki ostrożności

 • Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się wykonanie czynności obsługowych w systemie A-Navi przed rozpoczęciem podróży.

  Nie należy obsługiwać systemu A-Navi podczas prowadzenia samochodu, ponieważ może to doprowadzić do wypadku lub uszkodzeń. W razie konieczności należy poprosić o pomoc pasażera.

 • Należy zawsze przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego i zwracać uwagę na warunki panujące na drodze.

  Mają one znaczenie nadrzędne w stosunku do instrukcji podawanych przez system A-Navi.

 • Chociaż podczas projektowania systemu A-Navi wzięto pod uwagę wszelkie zasady bezpieczeństwa, korzystanie z systemu nawigacyjnego nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym.

2. Wprowadzenie do systemu a-navi

 • Szybka i łatwa nauka - poznanie obsługi systemu zajmuje zaledwie 3 minuty.
 • Inteligentne zarządzanie mapami - system A-Navi nie wymaga zmiany mapy w momencie przekroczenia danego segmentu lub granicy kraju. Ekran mapy można przesunąć w dowolnym kierunku i sprawdzić informacje o punktach POI na mapie.
 • Szybkie pozycjonowanie wizualne - można bardzo szybko określić aktualną pozycję i uzyskać informacje na temat kolejnego skrętu.
 • Płynne przesuwanie mapy - podczas prowadzenia samochodu mapa jest przesuwana na ekranie w górę i w dół, aby lepiej przedstawić aktualną lokalizację (lub pozycję).
 • Przybliżanie i oddalanie - skala mapy jest zmieniana odpowiednio do prędkości jazdy.

  Dzięki temu kierowca dysponuje prawidłowym widokiem mapy.

 • Zmiana trybu dziennego i nocnego - podświetlenie mapy i kolor wskaźnika aktualnej pozycji można zmieniać ręcznie.

  Zapewnia to lepszą widoczność mapy w nocy.

 • Dwa punkty nawigacyjne - dopuszczenie maksymalnie dwóch punktów nawigacyjnych i nawigacja do celu z ich uwzględnieniem.
 • 23 kategorie punktów POI - system A-Navi umożliwia wyszukiwanie restauracji, lotnisk, stacji benzynowych itp. w bardzo wygodny i łatwy sposób.
 • Sensowne planowanie trasy - podczas planowania trasy uwzględniane są wszystkie przepisy ruchu drogowego, jak np. ograniczenia ruchu na drogach jednokierunkowych, zakazy skrętu itp.; można również zmieniać opcje związane z trasą w zależności od własnych preferencji i lokalnych warunków drogowych.
 • Informacje na temat skrętów - wyświetlane są szczegółowe informacje na temat wszystkich punktów skrętu wzdłuż proponowanej trasy. Można wyświetlić wszystkie miejsca skrętu wzdłuż całej trasy.
 • Schematyczna mapa skrzyżowań - przejrzyste ilustracje schematyczne każdego skrzyżowania umożliwiają wcześniejsze zapoznanie się z nim i pozwalają pozostać na właściwej drodze do celu.
 • Informacje na temat satelitów GPS - można wyświetlić stan i ilość sygnałów otrzymywanych z satelitów GPS.
 • Dziennik trasy - system A-Navi zapisuje informacje o podróży w dzienniku. Informacje te mogą zostać ponownie odtworzone i wykorzystane podczas kolejnych podróży.
 • Lokalizacje z wieloma punktami POI - wyświetlanie dwóch lub więcej punktów POI w tej samej lokalizacji lub w jej pobliżu.
 • Nawigacja w tunelach i parkingach podziemnych - dzięki inercyjnemu systemowi nawigacyjnemu niezawierającemu żyroskopu kierowca nigdy nie zgubi się z powodu utraty sygnału GPS.
 • Nawigacja poza głównymi drogami - podczas podróżowania poza głównymi drogami system automatycznie zapisuje na mapie aktualną pozycję i przebytą trasę.
 • Ruch prawo- lub lewostronny - można zmienić układ mapy i kolumny z informacjami o nawigacji na lewo- lub prawostronny, aby uwzględnić lokalne przepisy i przyzwyczajenia kierowcy.
 • Włączanie i wyłączanie wyświetlania prędkości samochodu - wyświetlanie lub ukrywanie aktualnej prędkości samochodu.
 • Znak drogowy - wyświetlanie odległości od aktualnej pozycji do najbliższego zjazdu.
 • Obsługa wielu języków - obsługa ponad 11 głosów i wersji językowych.
 • Alarm przekroczenia prędkości - alarm przekroczenia prędkości działa w oparciu o ograniczenia prędkości obowiązujące na różnych rodzajach dróg. System powiadamia kierowcę głosowo o zbliżaniu się do drogi, na której obowiązuje ograniczenie prędkości.

  Można też ustawić dopuszczalne odchylenie prędkości w zakresie od 0 do 20%.

Pierwsze czynności

System A-Navi to właściwy wybór w zakresie nawigacji samochodowej.

Można korzystać z niego w łatwy sposób, dotykając ekranu lub przesuwając mapę palcami.

Podstawowe informacje Niniejszy rozdział stanowi krótkie wprowadzenie do korzystania z systemu A-Navi. Przed szczegółowym zapoznaniem się z funkcjami tej aplikacji należy się upewnić, że:

 • System A-Navi wyszukuje informacje o pozycji korzystając z przynajmniej trzech satelitów.

  Pozycja jest ustalana w momencie uruchomienia aplikacji.

W przypadku korzystania z odbiornika GPS po raz pierwszy, ustalenie informacji o satelitach i pobranie aktualnej pozycji może zająć od 2 do 3 minut (start "na zimno").

Informacja o pozycji zostaje zapisana w pamięci. Podczas następnego użycia odbiornika GPS ustalenie pozycji będzie trwało tylko 1-3 minuty (start "na ciepło").

Bezpośrednio po zapisaniu pozycji przez odbiornik GPS system rozpocznie nawigację, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności po uruchomieniu aplikacji.

2. Pierwsze czynności

Pierwsze czynności


Zdjęcie 2.1 Ekran powita

 • Po uruchomieniu systemu A-Navi po raz pierwszy, system wyświetli ekran powitania w samochodzie Chevrolet.

  Przejście z ekranu powitania do ekranu "Uwaga" zajmuje około 15 sekund.

Pierwsze czynności


Zdjęcie 2.2 Uwagi systemu

 • Prosimy uważnie przeczytać wyświetlone ostrzeżenia systemu A-Navi i kliknąć, Nacisnąć "Zgadzam się", aby wyświetlić ekran "Mapa swobodnej nawigacji".

Pierwsze czynności


Zdjęcie 2.3 Mapa swobodnej nawigacji

 • Korzystając z mapy swobodnej nawigacji system może pracować bez żadnej czynności ze strony użytkownika, śledząc na bieżąco trasę.

Pierwsze czynności


Zdjęcie 2.4 Menu swobodnej nawigacji

 • Aby uzyskać dostęp do innych funkcji, dotknąć Menu główne na mapie swobodnej nawigacji, a następnie przejść do Menu swobodnej nawigacji.

W Menu swobodnej nawigacji można uzyskać dostęp do kluczowych funkcji systemu A-Navi:

 • Dotknąć opcji "Idź do", aby ustawić lokalizację docelową (S).
 • Dotknąć opcji "Opcje mapy", aby zmienić parametry mapy.
 • Dotknąć opcji "Ustawienia", aby zmienić ustawienia wszystkich parametrów.
 • Dotknąć przycisku ,
  aby powrócić do mapy nawigacji.

Podczas korzystania z systemu A-Navi po raz pierwszy warto zmienić język systemu.

3. Trasy i mapy swobodnej nawigacji

Ekran trasy/mapy swobodnej nawigacji jest najczęściej używanym ekranem systemu A-Navi. Ekran mapy swobodnej nawigacji jest wyświetlany po uruchomieniu systemu A-Navi "na zimno", a mapa nawigacji trasy wyświetla się w przypadku kontynuowania poprzedniej podróży po ponownym uruchomieniu systemu.

Pierwsze czynności


Zdjęcie 2.5 Mapa trasy nawigacji

Pierwsze czynności


Zdjęcie 2.6 Mapa swobodnej nawigacji

 1. Ikona samochodu - wskazuje aktualną pozycję i kierunek jazdy.
 2. Znak skrętu - srebrna strzałka informuje, w którą drogę należy skręcić na najbliższym miejscu skrętu.
 3. Aktualna droga - pole jest puste, jeśli droga nie ma żadnej nazwy.
 4. Następna droga - nazwa następnej drogi.
 5. Schemat zakrętu - wyświetla rozkład dróg na następnym zakręcie. Po dotknięciu tej ikony system przedstawi informacje na temat następnego zakrętu, np. "Za około 900 metrów skręć w lewo".
 6. Odległość do następnego skrętu - wyświetla przewidywaną odległość do następnego miejsca skrętu.
 7. Pasek postępu odległości
 8. Aktualna prędkość - wyświetla aktualną prędkość.
 9. Odległość do przebycia - pozostała odległość pomiędzy miejscem startu a celem podróży lub kolejnym punktem nawigacyjnym.
 10. Czas przybycia - szacunkowy czas przybycia do celu podróży.
 11. Alarm prędkości - informuje o najbliższym fotoradarze i obowiązującym ograniczeniu prędkości.
 12. Stan GPS - dotknąć, aby wyświetlić stan GPS. Kolor szary oznacza słaby sygnał GPS lub brak ustalonej lokalizacji, zaś zielony oznacza, że lokalizacja jest ustalona.
 13. Głośność - dotknąć, aby wyregulować głośność powiadomień głosowych.
 14. Kompas - wskazuje na mapie kierunek północny.
 15. Pasek skali - informuje o skali mapy.
 16. Przycisk powiększenia - dotknąć, aby przybliżyć mapę.
 17. Przycisk oddalenia - dotknąć, aby oddalić mapę.
 18. Menu główne - dotknąć, aby przejść do Menu nawigacji trasy.
 19. Prędkość jazdy - aktualna prędkość samochodu.
 20. Długość/szerokość geograficzna - informuje o aktualnej długości i szerokości geograficznej środkowego punktu mapy.
 21. Aktualna godzina
 22. Menu główne - dotknąć, aby przejść do Menu swobodnej nawigacji.

4. Klawiatury

System A-Navi oferuje alfabetyczną klawiaturę, uwzględniającą alfabet łaciński, przyciski numeryczne, znaki przestankowe oraz, co ważne, znaki i symbole specjalne w 30 językach.

Klawiatura typu ABC zawiera tylko litery.

Pierwsze czynności


Zdjęcie 2.7 Klawiatura alfabetyczna

123: dotknąć, aby wyświetlić przyciski numeryczne i znaki przestankowe.

GER: dotknąć, aby wyświetlić specjalne znaki niemieckie.

: dotknąć, aby przełączyć na
symbole specjalne w niektórych krajach.

Pierwsze czynności


Zdjęcie 2.8 Klawiatura numeryczna

dotknąć, aby
powrócić do klawiatury ABC.

przycisk
spacji.

dotknąć, aby
usunąć ostatnią wpisaną literę.

Pierwsze czynności


Zdjęcie 2.9 Klawiatura z symbolami specjalnymi

dotknąć, aby
powrócić do poprzedniego ekranu.

Na mapie: dotknąć, aby wyświetlić lokalizację podświetlonego zapisu na mapie.

OK: Potwierdzanie znaków wpisanych z klawiatury lub wyboru.

  Funkcje systemu

  1. Multimedia MP3 Odtwarzany standard plików MP3 Typ kompresji MPEG-1 Audio Layer III Częstotliwość próbkowania 8,11 ...

  Categorie