Chevrolet Captiva: Automatyczna kontrola prędkości

Automatyczna kontrola prędkości

Automatyczna kontrola prędkości


Tempomat (jeśli na wyposażeniu) umożliwia utrzymywanie stałej prędkości jazdy, co najmniej ok.

40 km/godz. (25 mil/h), bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia.

Jest to bardzo pomocne podczas długich podróży. Automatyczna kontrola prędkości nie działa przy prędkościach poniżej 40 km/h (25 mil/h).

Użycie hamulców lub naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie
tempomatu.

Automatyczne wyłączenie tempomatu następuje również w momencie, gdy układ kontroli trakcji (stanowiący wyposażenie dodatkowe) zaczyna ograniczać poślizg kół. Gdy warunki drogowe pozwolą na bezpieczne wznowienie jazdy ze stałą prędkością, tempomat można włączyć ponownie.

Przestroga

Korzystanie z automatycznej kontroli prędkości może być niebezpieczne, jeżeli kierowca nie potrafi jechać bezpiecznie ze stałą prędkością. Nie używać automatycznej kontroli prędkości na krętych drogach i przy dużym natężeniu ruchu.

Korzystanie z automatycznej kontroli prędkości na śliskich drogach może być niebezpieczne.

Na takich drogach nagłe zmiany przyczepności opon mogą powodować nadmierne ślizganie się kół, doprowadzając do utraty panowania nad pojazdem. Nie używać automatycznej kontroli prędkości na śliskich nawierzchniach.

Ustawienia tempomatu

1. Aby włączyć tempomat, należy nacisnąć przyciskznajdujący
się z prawej strony kierownicy.

2. Przyspieszyć do żądanej prędkości.

3. Nacisnąć i zwolnić przycisk SET/ -. W chwili uruchomienia tempomatu zaświeci się kontrolka w zestawie wskaźników.

4. Zdjąć nogę z pedału przyspieszenia.

Przestroga

Niezamierzone pozostawienie włączonego tempomatu może spowodować jego uaktywnienie w wyniku przypadkowego wciśnięcia przycisku. Grozi to dekoncentracją kierowcy i potencjalną utratą panowania nad pojazdem.

Jeżeli tempomat nie jest potrzebny, należy ustawić jego przełącznik w pozycji OFF (wył.).

Przywracanie nastawionej prędkości

Załóżmy, że pojazd porusza się z prędkością kontrolowaną przez tempomat i został wciśnięty pedał hamulca lub naciśnięty przycisk.


Spowoduje to oczywiście wyłączenie tempomatu. Kierowca nie musi jednak ponownie ustawiać zadanej prędkości. Jeśli pojazd porusza się z prędkością co najmniej 40 km/godz. (25 mil/h), wystarczy dotknąć przycisku RES/+.

Prędkość powróci do wartości zadanej i będzie stale utrzymywana.

Po naciśnięciu i dłuższym przytrzymaniu przycisku RES/+ pojazd przyspiesza do chwili zwolnienia przycisku, wciśnięcia pedału hamulca lub naciśnięcia przycisku . Dlatego
też jeśli nie jest wymagane zwiększenie prędkości, nie należy przytrzymywać przycisku RES/+.

Przyspieszanie podczas korzystania z tempomatu

Dostępne są dwa sposoby zwiększenia prędkości:

 • Zwiększyć prędkość, używając pedału przyspieszenia. Nacisnąć i zwolnić przycisk SET/-, a następnie zwolnić pedał przyspieszenia. Tempomat pozostanie przy wyższej prędkości.
 • Nacisnąć przycisk RES/+.

  Przytrzymać go do osiągnięcia żądanej prędkości, a następnie zwolnić. W celu niewielkiego zwiększenia prędkości krótko nacisnąć przycisk RES/+. Każde naciśnięcie powoduje wzrost prędkości o około 2 km/godz. (1,2 mil/h). Funkcja zwiększania prędkości działa tylko po włączeniu tempomatu przyciskiem SET/-.

Zmniejszanie prędkości podczas korzystania z tempomatu

Są dwa sposoby zmniejszenia prędkości w czasie jazdy z włączonym tempomatem:

 • Wcisnąć i trzymać przycisk SET-/, aż zostanie osiągnięta żądana niższa prędkość, po czym zwolnić go.
 • W celu niewielkiego zmniejszenia prędkości krótko nacisnąć przycisk SET/-. Każde naciśnięcie powoduje spadek prędkości o około 2 km/godz. (1,2 mil/h).

Wyprzedzanie podczas korzystania z tempomatu

Użyć pedału przyspieszenia w celu zwiększenia prędkości. Po zdjęciu stopy z pedału pojazd zwolni do prędkości ustawionej wcześniej za pomocą tempomatu.

Korzystanie z automatycznej kontroli prędkości w terenie pagórkowatym

Działanie układu automatycznej kontroli prędkości w terenie pagórkowatym zależy od prędkości pojazdu, obciążenia i nachylenia drogi. Na stromym podjeździe może wystąpić konieczność naciśnięcia pedału przyspieszenia w celu utrzymania prędkości pojazdu. Podczas zjazdu ze wzniesienia może być potrzebne hamowanie lub redukcja biegu w celu ograniczenia prędkości pojazdu. Wciśnięcie pedału hamulca spowoduje wyłączenie tempomatu.

Wielu kierowców uważa to za zbyt kłopotliwe i nie korzysta z tempomatu na stromych wzniesieniach.

Wyłączanie tempomatu

Są dwa sposoby wyłączania tempomatu:

 • Delikatnie wcisnąć pedał hamulca lub nacisnąć przycisk - lub wcisnąć pedał
  sprzęgła, jeżeli pojazd jest wyposażony w manualną skrzynię biegów.
 • Nacisnąć przyciskna panelu
  sterowania tempomatu.

Kasowanie pamięci prędkości

Zapamiętana prędkość zostaje skasowana automatycznie po wyłączeniu tempomatu lub zapłonu.

  System kontroli prędkości na zjeździe (DCS)

  Przy zjeżdżaniu ze stromych wzniesień układ DCS pozwala kierowcy skupić się na prowadzeniu pojazdu, dzięki możliwości jazdy z ma ...

  Categorie