Mercedes-Benz GLA: Zasady dotyczące rozmieszczania bagażu

OSTRZEŻENIE

W przypadku niezabezpieczenia lub niewystarczającego zabezpieczenia przedmiotów, bagażu lub ładunku może dojść do ich przesuwania się, przewrócenia lub rozrzucenia, co może być przyczyną obrażeń pasażerów. Istnieje ryzyko obrażeń, w szczególności podczas manewrów hamowania lub gwałtownej zmiany kierunku jazdy!

Przedmioty należy zawsze umieszczać w taki sposób, aby nie mogły się przemieszczać. Przed rozpoczęciem jazdy należy zabezpieczyć przedmioty, bagaż lub ładunek przed przemieszczaniem się lub przewróceniem.


NIEBEZPIECZEŃSTWO

Silniki spalinowe emitują trujące gazy, np. tlenek węgla. W przypadku otwartej klapy tylnej podczas pracy silnika, zwłaszcza podczas jazdy, spaliny mogą dostawać się do wnętrza pojazdu. Istnieje niebezpieczeństwo zatrucia!

Przed otwarciem klapy tylnej należy zawsze wyłączyć silnik. Nigdy nie należy jeździć z otwartą klapą tylną.


OSTRZEŻENIE

Końcówka rury wydechowej i nakładka na końcówce mogą być gorące. Dotykając tych części pojazdu, można się poparzyć. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!

Wykonując czynności w obszarze końcówki rury wydechowej i nakładki na końcówce, należy być zawsze bardzo ostrożnym, a zwłaszcza zwracać uwagę na dzieci znajdujące się w pobliżu. Przed dotknięciem tych części pojazdu poczekać, aż ostygną.


Stateczność pojazdu podczas jazdy zależy w dużym stopniu od rozmieszczenia bagażu.

Przy rozmieszczaniu i transportowaniu bagażu należy przestrzegać następujących wskazówek:
 • Masa bagażu, łącznie z przewożonymi osobami, nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz dopuszczalnych nacisków na osie pojazdu.
 • Przewożone przedmioty powinny być z zasady umieszczane w przestrzeni bagażowej.
 • Ciężki bagaż należy umieszczać w przestrzeni bagażowej w taki sposób, aby największe obciążenie znajdowało się jak najniżej i jak najbliżej przodu.
 • Ładunek nie powinien wystawać powyżej górnych krawędzi oparć foteli.
 • Bagaż powinien być zawsze dosunięty do oparć foteli przednich lub tylnych. Należy zwrócić uwagę, aby oparcia foteli były prawidłowo zablokowane.
 • W miarę możliwości należy zawsze przewozić bagaż za niezajętymi fotelami.
 • Do transportowania ładunku i bagażu należy stosować zaczepy do mocowania bagażu i siatki mocujące.
 • Zaczepy do mocowania bagażu oraz elementy mocujące powinny być dostosowane do masy i wielkości ładunku.
 • Obciążenie schowka pod podłogą przestrzeni bagażowej może wynosić maks. 25 kg.
 • Należy zawsze zabezpieczać bagaż dostatecznie mocnymi i odpornymi na przecieranie się taśmami lub linkami. Ostre krawędzie należy zabezpieczać amortyzującymi podkładkami.

Wskazówka 

Nie należy obciążać otwieranej podłogi bagażnika punktowo ani bagażem o masie przekraczającej 100 kg. Aby zapobiec uszkodzeniom podłogi, bagaż należy rozmieszczać równomiernie. W razie potrzeby podłożyć pod bagaż stabilną płytę. Należy pamiętać, że na skutek mocowania bagażu taśmami zwiększa się obciążenie wywierane na podłogę bagażnika.


  Categorie