Mercedes-Benz GLA: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Usuwanie awarii –> Akumulator (pojazd) –> Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Do prac przy akumulatorze, takich np. jak demontaż lub montaż, konieczne są narzędzia specjalne i fachowa wiedza. W związku z tym wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

OSTRZEŻENIE

Niefachowo wykonane prace przy akumulatorze mogą prowadzić np. do zwarcia. W wyniku tego może dojść do ograniczeń działania ważnych układów bezpieczeństwa, np. oświetlenia, układu ABS (układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania) lub ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy). Bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu może być ograniczone.

W wyniku tego można utracić kontrolę nad pojazdem, np.:

 • przy hamowaniu
 • podczas gwałtownych skrętów i/ lub prędkości niedostosowanej do warunków panujących na drodze.
Istnieje ryzyko wypadku!

W przypadku zwarcia lub podobnego zdarzenia należy skontaktować się niezwłocznie z fachowym serwisem. Nie jechać dalej. Dlatego wykonanie wszelkich prac przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.


Szczegółowe informacje dotyczące ABS  i ESP.

OSTRZEŻENIE

Rozładowanie elektrostatyczne może prowadzić do powstawania iskier i w wyniku tego łatwopalna mieszanka gazów wydobywających się z akumulatora może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Bezpośrednio przed dotknięciem akumulatora nie należy dotykać metalowego nadwozia, aby zredukować występujące rozładowanie elektrostatyczne.


Podczas ładowania akumulatora oraz korzystania z funkcji awaryjnego uruchamiania silnika może powstawać łatwopalna mieszanina gazów.

Należy unikać naładowania elektrostatycznego akumulatora i kierowcy. Naładowanie elektrostatyczne powstaje np.
 • w wyniku noszenia odzieży syntetycznej
 • w wyniku tarcia odzieży o fotel
 • gdy akumulator jest ciągnięty lub przesuwany po dywaniku lub innym materiale syntetycznym
 • gdy akumulator jest pocierany ściereczką lub kawałkiem materiału

OSTRZEŻENIE

W czasie ładowania akumulator wytwarza wodór. W przypadku zwarcia lub iskry wodór może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
 • Należy uważać, aby zacisk bieguna dodatniego podłączonego akumulatora nie zetknął się z elementami pojazdu.
 • Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów lub narzędzi.
 • Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności zacisków.
 • W przypadku awaryjnego uruchamiania silnika należy łączyć ze sobą tylko bieguny o tym samym ładunku.
 • Podczas awaryjnego uruchamiania silnika należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności podłączania i odłączania przewodów rozruchowych.
 • Nie podłączać lub odłączać zacisków akumulatora przy włączonym silniku.

OSTRZEŻENIE

Elektrolit jest żrący. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać gazów wydzielanych przez akumulator. Nie nachylać się nad akumulatorem. Przechowywać akumulatory z dala od dzieci. Elektrolit należy natychmiast spłukać dużą ilością czystej wody i niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.


Wskazówka dotycząca ochrony środowiska


Baterie zawierają substancje trujące i żrące. Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci razem z odpadami domowymi. Należy je składować oddzielnie i przekazać do ekologicznej utylizacji.

Baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Rozładowane baterie należy przekazać fachowemu serwisowi lub oddać w punkcie zbiórki zużytych baterii.

Wskazówka

Należy zlecać regularnie sprawdzenie akumulatora w fachowym serwisie.

Należy przestrzegać terminów obsługi, podanych w książce serwisowej, lub kontaktować się z fachowym serwisem w celu uzyskania dalszych informacji.

Wykonanie czynności przy akumulatorze należy zawsze zlecać w fachowym serwisie. Jeśli w sytuacji wyjątkowej niezbędnie konieczne jest samodzielne odłączenie akumulatora, należy pamiętać, że

 • należy wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. W pojazdach z KEYLESS-GO należy się upewnić, że zapłon jest wyłączony. Zwrócić uwagę, aby wszystkie lampki kontrolne w zestawie wskaźników były wyłączone. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podzespołów elektronicznych, np. alternatora.
 • Najpierw należy odłączyć zacisk ujemny a następnie zacisk dodatni. W żadnym razie nie należy zamieniać zacisków akumulatora! W przeciwnym razie układy elektroniczne pojazdu mogą zostać uszkodzone.
 • po odłączeniu akumulatora w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów skrzynia biegów jest zablokowana w położeniu .
  Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem. Pojazd nie może się wtedy poruszać.
Akumulator i osłona zacisku bieguna dodatniego muszą być zawsze zamontowane podczas eksploatacji.  

Podczas prac przy akumulatorze należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz zaleceń ochronnych.


Niebezpieczeństwo wybuchu.

Ogień, otwarty płomień i palenie w pobliżu akumulatora jest zabronione. Należy unikać powstawania iskier.

Elektrolit jest żrący. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

Nosić odpowiednie ubranie ochronne, w szczególności rękawice, fartuch i maskę.

W razie pryśnięcia natychmiast spłukać elektrolit czystą wodą. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

Nosić okulary ochronne.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi.

Ze względów bezpieczeństwa producent pojazdów Mercedes-Benz zaleca korzystanie wyłącznie z akumulatorów, które zostały sprawdzone i dopuszczone do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz. Akumulatory te zapewniają maksymalne zabezpieczenie przed wydobywaniem się elektrolitu, aby pasażerowie pojazdu nie zostali poparzeni, jeśli akumulator zostanie uszkodzony podczas wypadku.

Chcąc, by akumulator osiągnął przewidywany okres eksploatacji, należy zwrócić uwagę, aby zawsze był on naładowany w dostatecznym stopniu.

Podobnie jak inne akumulatory, także akumulator pojazdu może się z czasem rozładować, jeśli pojazd nie jest wykorzystywany. W tym przypadku należy zlecić odłączenie akumulatora w fachowym serwisie. Można także podłączyć prostownik zalecany przez producenta pojazdów Mercedes-Benz, w celu podtrzymania ładowania. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z fachowym serwisem.

Jeśli jeżdżą Państwo przeważnie na krótkich dystansach lub jeśli przerwy w użytkowaniu pojazdu są stosunkowo długie, zalecamy częstsze sprawdzanie stopnia naładowania akumulatora. Jeśli pojazd nie będzie eksploatowany przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady w fachowym serwisie.

Jeśli pojazd jest parkowany i korzystanie z odbiorników elektrycznych nie jest konieczne, należy wyjąć kluczyk. Pojazd zużywa wówczas bardzo mało energii i akumulator jest chroniony.

Po przerwie zasilania, np. gdy akumulator był rozładowany, należy

 • ustawić zegar za pomocą systemu multimedialnego (patrz cyfrowa instrukcja obsługi)
 • wyregulować funkcję "automatycznego składania lub rozkładania lusterek zewnętrznych"  za pomocą jednorazowego rozłożenia.

  Ładowanie akumulatora

  OSTRZEŻENIE Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje n ...

  Categorie