Fiat 500X: Wycieraczki/ spryskiwacze szyby przedniej

Działanie możliwe jest tylko wówczas, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR.

Działanie

Pokrętło A rys. 32 może przyjąć następujące położenia:

wycieraczka
zatrzymana.

tryb przerywany
stały (powolny)

tryb przerywany
uzależniony od prędkości

LO działanie ciągłe wolne

HI działanie ciągłe szybkie

funkcja MIST


Wycieraczki szyby przedniej/ szyby tylnej


Po przesunięciu dźwigni w pozycję górną (pozycja niestabilna), uaktywniana jest funkcja MIST :
funkcjonowanie ograniczone jest do czasu, w którym dźwignia przytrzymana jest w takiej pozycji. Po jej zwolnieniu dźwignia wraca do swojej normalnej pozycji, zatrzymując automatycznie wycieraczkę.

OSTRZEŻENIE Funkcja ta nie uruchamia spryskiwaczy szyb, dlatego szyba przednia nie zostanie spryskana płynem do spryskiwaczy. Aby szyba przednia została spryskana płynem do spryskiwaczy, należy użyć funkcji mycia. Gdy pokrętło A rys. 32 znajduje się w położeniu , wycieraczka nie
działa. W położeniu długość przerwy
pomiędzy ruchami wycieraczki wynosi 10 sekund, niezależnie od prędkości samochodu. W położeniu długość przerwy
pomiędzy dwoma ruchami regulowana jest w zależności od prędkości samochodu: gdy prędkość wzrasta, długość przerwy pomiędzy dwoma ruchami maleje. W położeniu LO lub HI wycieraczka działa w trybie ciągłym, czyli bez okresów przerw między dwoma ruchami.

Funkcja "Inteligentne spryskiwacze szyb"

Pociągnięcie dźwigni w stronę kierownicy (położenie niestabilne), uruchamia spryskiwacze szyby przedniej.

Przyciągnięcie dźwigni na dłużej niż pół sekundy spowoduje, że wycieraczka przetrze szybę po uruchomieniu spryskiwaczy. Po zwolnieniu dźwigni wykonywane są trzy ruchy wycieraczek.

Gdy pokrętło A rys. 32 znajduje się w położeniu LO lub HI, funkcja inteligentnego spryskiwania nie jest realizowana.

OSTRZEŻENIE W przypadku pociągnięcia trwającego krócej niż pół sekundy zostanie uruchomiony tylko jeden strumień ze spryskiwaczy. Nie należy przedłużać włączania funkcji "Inteligentne spryskiwacze szyb" o dłużej niż 30 sekund. Nie należy uruchamiać spryskiwaczy szyb, gdy zbiornik płynu jest pusty.

Czujnik deszczu (zależnie od wyposażenia)

Umieszczony jest za lusterkiem wstecznym wewnętrznym rys. 33 i przylega do szyby przedniej.

Czujnik ten jest w stanie mierzyć ilość deszczu, a w konsekwencji sterować automatycznym wycieraniem szyby, w zależności od ilości wody znajdującej się na szybie.

Czujnik deszczu jest aktywny, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR. Gdy czujnik nie rozpozna deszczu, nie zostanie wykonany żaden ruch. W przypadku deszczu wycieraczki szyb poruszają się odpowiednio do zmierzonej przez czujnik ilości wody na szybie.

Wycieraczki szyby przedniej/ szyby tylnej


Urządzenie to potrafi rozpoznawać obecność wymienionych poniżej warunków i automatycznie dostosowywać się do nich:

 • obecność zabrudzeń na powierzchni (np. pozostałości po soli, brudu itp.);
 • obecność smug wody spowodowanych przez zużyte pióra wycieraczek;
 • różnica między dniem i nocą.

Czujnik deszczu zostanie wyłączony dopiero, gdy wyłącznik zapłonu znajdzie się w położeniu STOP.

OSTRZEŻENIE Należy utrzymywać w czystości szybę w strefie czujnika.

Wycieranie automatyczne

Włączanie Wycieranie automatyczne można wybrać, wybierając czujnik deszczu z menu wyświetlacza lub w systemie Uconnect i przekręcając pokrętło A rys. 32 w położenie lub
.


Położenia te wykorzystywane są do ustawiania poziomu czułości czujnika deszczu: w przypadku położenia
czujnik ma mniejszą czułość i wycieraczki będą uruchamiać się, gdy na szybie przedniej będzie dużo wody, natomiast w położeniu wycieraczki
będą się uruchamiać nawet przy minimalnej rozpoznanej przez czujnik ilości deszczu.

Automatyczne włączanie wycierania będzie sygnalizowane użytkownikowi poprzez jeden ruch wycieraczek.

Taki sam ruch będzie miał miejsce za każdym razem, kiedy czułość czujnika zwiększy się, gdy pokrętło zostanie przekręcone z położenia w położenie

.

Wraz z włączeniem funkcji "Inteligentne spryskiwacze szyb" uruchamiany jest normalny cykl spryskiwania, pod koniec którego przywracany jest tryb wycierania automatycznego. O awarii czujnika świadczy widniejący na wyświetlaczu symbol .


W przypadku usterki czujnika tryb wycierania może zostać zmieniony w zależności od potrzeb. Informacja o awarii jest wyświetlana przez cały czas działania czujnika lub do naprawienia urządzenia.

Blokada W przypadku ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu STOP i pozostawieniu pokrętła A w położeniu
lub przy
kolejnym uruchomieniu samochodu (wyłącznik zapłonu w położeniu MAR), w ramach zabezpieczenia systemu nie jest wykonywany żaden cykl wycierania.

Takie tymczasowe zablokowanie zapobiega przypadkowemu włączeniu wycierania podczas uruchamiania samochodu (np. podczas ręcznego mycia szyby, zablokowania wycieraczek na szybie z powodu lodu).

Automatyczny tryb wycierania można uruchomić ponownie na trzy sposoby:

 • przekręcając pokrętło w położenie O i ponownie w położenie lub
  ;

 • przestawiając dźwignię do góry w położenie MIST ;

 • przekraczając prędkość 5 km/h, gdy czujnik rozpoznaje obecność deszczu.

Po przywróceniu działania wycieraczek poprzez wykonanie jednej z opisanych powyżej czynności nastąpi jeden ruch wycieraczek szyby przedniej, niezależnie od stanu szyby, w celu zasygnalizowania ponownej aktywacji.

OSTRZEŻENIE W przypadku samochodów z automatyczną skrzynią biegów wyposażonych w czujnik deszczu włączenie biegu N (luz) blokuje tryb wycierania automatycznego.

Wyłączanie Wycieranie automatyczne można wyłączyć za pośrednictwem Menu wyświetlacza lub w systemie Uconnect bądź przekręcając pokrętło A w położenie inne niż położenie trybu przerywanego ( lub
).


Service position (Pozycja serwisowa)

Funkcja ta pozwala kierowcy na sprawniejsze dokonanie wymiany piór wycieraczek, a także na lepsze zabezpieczenie ich w przypadku lodu i/lub śniegu.

Włączanie Aby włączyć tę funkcję, należy przed ustawieniem wyłącznika zapłonu w położeniu STOP wyłączyć wycieraczkę (pokrętło A rys. 32 w pozycji ). Funkcję tę
można uaktywnić wyłącznie w ciągu 2 minut od ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu STOP.

Aby możliwa była aktywacja funkcji, należy przesunąć dźwignię do góry (pozycja niestabilna) na co najmniej pół sekundy.

W ramach każdej odpowiedniej aktywacji funkcji pióra poruszają się, co świadczy o prawidłowym nabyciu polecenia. Polecenie sterowania może być powtarzane maksymalnie trzykrotnie. Czwarte powtórzenie polecenia spowoduje wyłączenie tej funkcji.

Jeśli, po skorzystaniu z tej funkcji, wyłącznik zapłonu zostanie przywrócony w położenie MAR, a pióra wycieraczek będą w pozycji innej niż spoczynkowa (u podstawy szyby przedniej), zostaną one przywrócone w pozycję spoczynkową dopiero po otrzymaniu polecenia sterowania poprzez dźwignię (przesunięcie dźwigni do góry, w pozycję niestabilną) lub po przekroczeniu prędkości 5 km/h.

OSTRZEŻENIE Przed włączeniem tej funkcji należy upewnić się, przy włączaniu silnika, że na szybie przedniej nie znajduje się śnieg ani lód.

Wyłączanie Funkcja ta jest wyłączana, jeśli:

 • upłynęły 2 minuty od momentu ustawienia wyłącznika zapłonu w położeniu STOP;
 • następuje ustawienie wyłącznika zapłonu w położeniu MAR, a pióra wycieraczek są w pozycji spoczynkowej;
 • następuje ustawienie wyłącznika zapłonu w położeniu MAR i uruchamiane jest wycieranie.

  Wycieraczka/ spryskiwacz szyby tylnej

  Za pomocą pokrętła B rys. 32 wycieraczkę tylną można ustawić tak, aby działała w następujących trybach: w trybie ci ...

  Categorie