Citroen C3 Aircross: Akumulator 12 V

Sposób postępowania w przypadku uruchamiania silnika z innego akumulatora lub ładowania rozładowanego akumulatora.

Kwasowo-ołowiowe akumulatory rozruchowe

Akumulatory zawierają szkodliwe substancje, takie jak kwas siarkowy i ołów.

Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i w żadnym wypadku nie wolno ich wyrzucać razem z odpadkami domowymi.

Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do specjalnego punktu odbioru takich odpadów.

Przed przystąpieniem do pracy przy akumulatorze zabezpieczyć oczy i twarz.

Wszelkie prace przy akumulatorze należy wykonywać w miejscu z dobrą wentylacją i z dala od otwartego ognia lub źródeł iskier, aby uniknąć ryzyka wybuchu i pożaru.

Po zakończeniu pracy należy umyć ręce.

Dostęp do akumulatora

Akumulator znajduje się pod pokrywą komory silnika.

Dostęp do akumulatora


Aby uzyskać dostęp do zacisku (+):

 • odblokować pokrywę komory silnika, zwalniając dźwignię wewnątrz pojazdu, a następnie zewnętrzny zaczep zabezpieczający;
 • podnieść pokrywę komory silnika i podeprzeć ją podpórką.

  (+) Zacisk dodatni.

Ma on klemę szybkiego zdejmowania.

(-) Zacisk ujemny.

Zacisk (-) akumulatora nie jest dostępny. Użyć wspornika silnika.

Uruchamianie za pomocą innego akumulatora

W przypadku rozładowania akumulatora można uruchomić silnik za pomocą akumulatora pomocniczego (zewnętrznego lub z innego samochodu) przy wykorzystaniu przewodów rozruchowych lub urządzenia rozruchowego.

Nigdy nie uruchamiać silnika poprzez podłączanie prostownika.

Nie używać urządzenia rozruchowego o napięciu 24 V lub wyższym.

Przed podłączeniem akumulatora pomocniczego sprawdzić, czy jego napięcie znamionowe wynosi 12 V, a pojemność znamionowa odpowiada pojemności rozładowanego akumulatora.

Obydwa samochody nie mogą się stykać.

Wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (radio, wycieraczki, światła itd.).

Zadbać o to, aby przewody rozruchowe nie przebiegały w pobliżu ruchomych części silnika (wentylator, paski itd.).

Nie odłączać zacisku (+) podczas pracy silnika.

Uruchamianie za pomocą innego akumulatora


 • Unieść plastikową osłonę zacisku (+), jeżeli pojazd jest w nią wyposażony.
 • Podłączyć czerwony przewód do dodatniego zacisku (+) rozładowanego akumulatora A (przy zagiętej metalowej części), a następnie do dodatniego zacisku (+) akumulatora pomocniczego B albo urządzenia rozruchowego.
 • Jeden koniec przewodu zielonego lub czarnego podłączyć do ujemnego zacisku (-) akumulatora pomocniczego B albo urządzenia rozruchowego (lub do punktu masowego pojazdu z akumulatorem pomocniczym).
 • Drugi koniec przewodu zielonego lub czarnego podłączyć do punktu masowego C pojazdu z rozładowanym akumulatorem.
 • Uruchomić silnik pojazdu z akumulatorem pomocniczym i pozwolić mu pracować przez kilka minut.
 • Włączyć rozrusznik w pojeździe z rozładowanym akumulatorem i uruchomić silnik.

Jeżeli silnik nie uruchomi się od razu, wyłączyć zapłon i poczekać chwilę przed ponowną próbą.

 • Poczekać, aż silnik powróci do prędkości obrotowej biegu jałowego, po czym odłączyć przewody rozruchowe w odwrotnej kolejności.
 • Założyć plastikową osłonę zacisku (+), jeżeli pojazd jest w nią wyposażony.
 • Podczas jazdy albo na postoju pozwolić silnikowi pracować co najmniej przez 30 minut, aby akumulator mógł osiągnąć wystarczający poziom naładowania.

Pewne funkcje, w tym Stop & Start, pozostają niedostępne, dopóki akumulator nie osiągnie wystarczającego poziomu naładowania.

Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika

Aby zapewnić optymalną trwałość akumulatora, należy utrzymywać jego stan naładowania na dostatecznym poziomie.

W niektórych przypadkach może się okazać konieczne naładowanie akumulatora:

 • w przypadku jazdy głównie na krótkich trasach,
 • jeżeli przewiduje się dłuższy postój trwający kilka tygodni.

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub warsztatem specjalistycznym.

Ładując akumulator we własnym zakresie, korzystać wyłącznie z prostownika do akumulatorów ołowiowych o napięciu znamionowym 12 V.

Przestrzegać instrukcji podanych przez producenta prostownika.

Nigdy nie zamieniać biegunów.

Nie trzeba odłączać akumulatora.

 • Wyłączyć zapłon.
 • Wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (radio, światła, wycieraczki szyb itd.).

Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika


 • Wyłączyć prostownik B przed podłączeniem przewodów do akumulatora, aby uniknąć przeskoku niebezpiecznej iskry.
 • Sprawdzić, czy przewody prostownika nie są uszkodzone.
 • Podnieść plastikową osłonę zacisku (+), jeżeli pojazd jest w nią wyposażony.
 • Podłączyć przewody prostownika B w następujący sposób:
 • czerwony przewód dodatni (+) do zacisku (+) akumulatora A,
 • czarny przewód ujemny (-) do punktu masowego C samochodu.
 • Po zakończeniu ładowania najpierw wyłączyć prostownik B, a potem odłączyć przewody od akumulatora A.

Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika


Obecność tej etykiety wskazuje, że należy koniecznie używać wyłącznie prostownika 12 V. Użycie innego urządzenia grozi nieodwracalnym uszkodzeniem osprzętu elektrycznego związanego z funkcją Stop & Start.

Nigdy nie próbować ładować zamarzniętego akumulatora – ryzyko wybuchu! Jeżeli akumulator zamarzł, należy go sprawdzić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym, gdzie mechanik sprawdzi, czy wewnętrzne elementy nie są uszkodzone i czy obudowa nie jest pęknięta, co mogłoby spowodować ryzyko wycieku toksycznego i korozyjnego kwasu.

Odłączanie akumulatora

Aby zachować poziom naładowania akumulatora wystarczający do rozruchu silnika, zaleca się odłączenie akumulatora w przypadku bardzo długiego postoju.

Przed odłączeniem akumulatora:

 • Zamknąć wszystkie otwory (drzwi, tylną klapę, szyby, dach).
 • Wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej (radio, wycieraczki szyb, światła itd.).
 • Wyłączyć zapłon i odczekać cztery minuty.

Po uzyskaniu dostępu do akumulatora wystarczy odłączyć przewód od zacisku (+).

Klema szybkiego zdejmowania

Odłączenie zacisku (+)

Klema szybkiego zdejmowania


 • Podnieść maksymalnie dźwignię A, aby zwolnić klemę B.
 • Podważyć i zdjąć klemę B.

Podłączenie zacisku (+)

Klema szybkiego zdejmowania


 • Podnieść maksymalnie dźwignię A.
 • Założyć klemę B na zacisk (+).
 • Wcisnąć klemę B do oporu.
 • Opuścić dźwignię A, aby zablokować klemę B. 

Nie naciskać dźwigni na siłę, ponieważ zablokowanie jest niemożliwe, jeżeli klema jest nieprawidłowo ustawiona.

Powtórzyć procedurę.

Po podłączeniu akumulatora

Po podłączeniu akumulatora należy włączyć zapłon i odczekać 1 minutę przed uruchomieniem silnika, aby umożliwić inicjalizację układów elektronicznych.

Jeśli w wersjach z kierownicą z prawej strony licznik całkowitego przebiegu osiągnie wartość 60 km, przed uruchomieniem silnika należy odczekać około 15 min.

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Na podstawie informacji znajdujących się w odpowiednich rozdziałach należy samodzielnie przeprowadzić ponowną inicjalizację niektórych układów, jak np.:

 • kluczyka z pilotem zdalnego sterowania albo kluczyka elektronicznego (w zależności od wersji),
 • dachu otwieranego i jego elektrycznie zasuwanej zasłony,
 • elektrycznych podnośników szyb,
 • daty i godziny,
 • zapamiętanych stacji radiowych.

Podczas jazdy po pierwszym rozruchu silnika funkcja Stop & Start może nie działać.

W tym przypadku funkcja będzie dostępna dopiero po nieprzerwanym postoju, którego czas trwania zależy od temperatury otoczenia i stanu naładowania akumulatora (do około 8 godzin). 

  Bezpieczniki w komorze silnika

  Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika w pobliżu akumulatora. Dostęp do bezpieczników  Odpiąć pokrywę. Wymienić bezpiecznik. Po wymianie ...

  Holowanie

  Sposób postępowania w przypadku holowania przy użyciu zaczepu holowniczego. Dostęp do narzędzi Narzędzia są w bagażniku. W zależności od wersji znajdują się one p ...

  Categorie