Chevrolet Captiva: Komputer pokładowy

Komputer pokładowy dostarcza kierowcy wielu przydatnych informacji takich, jak odległość, jaką można pokonać przy obecnym poziomie paliwa, średnie zużycie paliwa, średnia prędkość jazdy i czas jazdy.

Każde naciśnięcie przycisku MODE powoduje zmianę wyświetlanych informacji według następującego schematu: Odległość, jaką można pokonać przy obecnym poziomie paliwa → Średnia prędkość jazdy → Czas jazdy → Średnie zużycie paliwa → Odległość, jaką można pokonać przy obecnym poziomie paliwa.

W celu wyzerowania wskazania średniej prędkości jazdy, czasu jazdy lub średniego zużycia paliwa, należy nacisnąć przycisk MODE i przytrzymać go przez ponad 2 sekundy.

Aby zmienić jednostkę odległości, należy:

1. Nacisnąć przycisk SET i przytrzymać przez ponad 2 sekundy. Zacznie migać jednostka temperatury.

2. Ponownie nacisnąć przycisk SET. Zacznie migać jednostka odległości.

3. Nacisnąć przycisk lub
, aby
zmienić jednostkę odległości (km ↔ mile).

Odległość, którą można pokonać przy obecnym poziomie paliwa

Komputer pokładowy


W tym trybie pokazywana jest szacunkowa odległość, jaką można przejechać do momentu całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa.

Gdy odległość ta zmaleje poniżej 50 km (30 mil), pojawi się wskazanie -.

Uwagi: Rzeczywiste wartości odległości, jaką może pokonać samochód na obecnym poziomie paliwa, mogą różnić się od wartości pokazywanych przez komputer pokładowy. Jest to uzależnione od warunków panujących na drodze, sposobu jazdy lub prędkości samochodu.

Average speed (Średnia prędkość jazdy)

Komputer pokładowy


W tym trybie pokazywana jest średnia prędkość, z jaką porusza się samochód. W celu wyzerowania tego wskazania, należy nacisnąć przycisk MODE i przytrzymać go przez ponad 2 sekundy.

Czas jazdy

Komputer pokładowy


W tym trybie pokazywany jest całkowity czas podróży. W celu wyzerowania czasu podróży należy nacisnąć przycisk MODE i przytrzymać go przez ponad 2 sekundy. Gdy licznik dotrze do wartości 99:59, wyzeruje się samoczynnie (pojawi się wskazanie 0:00).

Średnie zużycie paliwa

Komputer pokładowy


W tym trybie pokazywane jest średnie zużycie paliwa w samochodzie.

Uwagi: Po odłączeniu akumulatora, średnie zużycie paliwa jest resetowane do wartości 10,0.

W celu wyzerowania tego wskazania, należy nacisnąć przycisk MODE i przytrzymać go przez ponad 2 sekundy.

Uwagi: Średnie zużycie paliwa może różnić się od rzeczywistego w zależności od warunków drogowych.

Średnie zużycie paliwa może zmieniać się w zależności od warunków drogowych, stylu jazdy i prędkości samochodu.

Kompas

Komputer pokładowy


Pokazuje jeden z ośmiu kierunków jazdy (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW).

Uwagi: Za każdym razem, gdy DIC lub akumulator został odłączony, konieczna jest kalibracja DIC. W tym celu pojazd musi zatoczyć koło w zakresie 360º. Bez kalibracji kompas nie będzie działać poprawnie.

Komputer pokładowy


1. Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków MODE i SET przez ponad 2 sekundy spowoduje miganie wyświetlacza kompasu.

2. W celu przeprowadzenia kalibracji, należy powoli w ciągu 90 sekund wykonać jeden pełny obrót samochodem po kole.

3. Po zakończeniu kalibracji wyświetlacz kompasu przestanie migać. Obrót można wykonać w dowolnym kierunku, w lewo lub w prawo.

W przypadku braku dostatecznej przestrzeni do wykonania jednego pełnego obrotu, obrócić samochód, jak pokazano na ilustracji poniżej.

Warunki kalibracji kompasu

  • Nacisnąć dwukrotnie przycisk SET, raz za razem.
  • Jeżeli pojazd nie zostanie obrócony w przeciągu 90 sekund po uruchomieniu trybu kalibracji.

Uwagi: Kierunek będzie wyświetlany w czasie jazdy.

Jeżeli wyświetlacz kompasu ciągle miga, ponownie powoli skręcić samochód po kole, aż do czasu ustania migania.

Uwagi: W trybie kalibracji kompasu nacisnąć przycisk SET, aby przejść do trybu kalibracji odchylenia magnetycznego. Następnie nacisnąć przycisk lub
w celu
ustawienia wartości odchylenia magnetycznego.

Przestroga

Działanie kompasu może nie być prawidłowe, gdy wokół centrum informacyjnego kierowcy znajdują się przenośne telefony lub ciała magnetyczne.

    Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

    Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) (w środku zestawu wskaźników) wskazuj ...

    Categorie